Mẫu Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng mới nhất. A. Bên cho thuê đất (sau đây gọi là bên A) Ông (Bà): Sinh ngày:Chứng minh nhân dân số: cấp ngày tại Hộ khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Hôm nay, ngày ……….. tháng ……….. năm ………… tại Phòng Công chứng số ………………………………..……. (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm:

Bên cho thuê đất (sau đây gọi là bên A)

Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày ……………….. tại …………………………………………….

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):       

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

  1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày…………………. tại ………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………

Cùng vợ là bà: …………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày ………………. tại ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………….

Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

  1. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày …………………… tại ……………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………….

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………. cấp ngày ……………….. tại …………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………..

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………. cấp ngày…………………… tại ………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………….. ngày ………….do ………………….. lập.

  1. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………………

Quyết định thành lập số:…………….. ngày………… tháng ………… năm…………………………………..

do ……………………………………………………………………………………………..  cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…… ngày…….. tháng …… năm………………………………….

do ……………………………………………………………………………………………..  cấp.

Số Fax: ……………………………………. Số điện thoại:……………………………………………………..

Họ và tên người đại diện: ………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày ……………….. tại ………………………………………….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………….. ngày …………….do ……………….. lập.

Bên thuê đất (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

………………………………………………………………………………………………………………………….                       

Thửa đất cho thuê

Diện tích đất cho thuê: …………………………………………………………………..……… m2

Loại đất: …………………………………………………………………………………………………

Hạng đất (nếu có)

Thửa số: ………………………………………..…………………………………………………………………

Tờ bản đồ số: ………………………………………………..……………………….……………………………

Thời hạn sử dụng đất còn lại: ……………………………………….………………………………….………

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………. do …….. cấp ngày ……….. tháng ………..… năm………

Tài sản gắn liền với đất (nếu có): …………………………………………………………..………………….

mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng mới nhất

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng 

Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

Thời hạn cho thuê là …………… kể từ ngày …… tháng …… năm ……… đến ngày ……. tháng …… năm …….

Số tiền thuê đất (bằng số) là: ………………………………..………………………………………….. đ/năm (tháng), (bằng chữ): …………………………………………………………………………………………………..……

Thời điểm thanh toán: ……………………………………………..………………………………

Phương thức thanh toán: ……………………………………….…………………………………

Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.

Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị của đất.

Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

Cam kết khác: ……………………………………………………………………………….………….

Hợp đồng này lập tại ………ngày ….. tháng …. năm ….., thành …… bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân …………. dưới đây xác nhận.

BÊN CHO THUÊ ĐẤT                                                                                  BÊN THUÊ ĐẤT

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

>>> Tải mẫu Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng mới nhất

Liên kết ngoài tham khảo: