Mẫu biên bản về hợp đồng lao động có nội dung vi phạm pháp luật

Mẫu biên bản về hợp đồng lao động có nội dung vi phạm pháp luật: Căn cứ theo Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2013...

BIÊN BẢN VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ NỘI DUNG VI PHẠM PHÁP LUẬT

   Căn cứ theo Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cụ thể tại phụ lục số 04 quy định về mẫu biên bản về hợp đồng lao động có nội dung vi phạm pháp luật.

TÊN CƠ QUAN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

…(2), ngày….. tháng…..năm..…

BIÊN BẢN

Về hợp đồng lao động có nội dung vi phạm pháp luật

Hôm nay, hồi…….. giờ……… ngày……. tháng….. năm …. tại ………………………

Chúng tôi gồm:

Ông/bà………………………….Chức vụ………………….;

Ông/bà………………………….Chức vụ………………….;

Ông/bà………………………….Chức vụ………………….;

Tiến hành lập biên bản đối với hợp đồng lao động số …….ngày…. tháng….năm…. được ký kết giữa .. .(3)…. và ông/bà…(4)…. có nội dung vi phạm pháp luật như sau:

……………………………………………(5)………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản này, người sử dụng lao động và người lao động phải sa đổi, bsung hợp đồng lao động và thông báo cho người lập biên bản được biết.

Biên bản được lập thành 04 bản có nội dung và giá trị như nhau, người lập Biên bản vi phạm giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản, người lao động giữ một bản, Ban chấp hành công đoàn..(6)… giữ một bản.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.

Biên bản này gồm……. trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào tng trang.

NGƯỜI LAO ĐỘNG hoặc
BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lý do không ký biên bản (nếu có):……………………………………………………………………

mẫu biên bản về hợp đồng lao động có nội dung vi phạm pháp luật

Mẫu biên bản về hợp đồng lao động có nội dung vi phạm pháp luật

    2. Hướng dẫn viết mẫu biên bản về hợp đồng lao động có nội dung vi phạm pháp luật

(1) Tên cơ quan của người lập Biên bản.

(2) Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

(3) Họ và tên, chức danh người ký hợp đồng lao động.

(4) Họ và tên người lao động. Trường hợp người lao động dưới 15 tuổi thì ghi thêm họ và tên người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng lao động.

(5) Ghi cụ thể nội dung hợp đồng lao động vi phạm pháp luật. Trường hợp có nhiều hợp đồng lao động có cùng nội dung vi phạm thì lập danh sách các hợp đồng lao động vi phạm kèm theo.

(6) Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở.

     Bạn có thể tải mẫu biên bản về hợp đồng lao động có nội dung vi phạm pháp luật tại :

     >>>>> Mẫu biên bản về hợp đồng có nội dung vi phạm pháp luật

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo