Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông 2020

Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác...Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông 2020...

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông 2020

     Luật doanh nghiệp 2014 hiện hành đã quy định Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài. Theo đó, mẫu biên bản họp đại Hội đồng cổ đông được ghi nhận như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN…

——————-

Số: …./2020/BBH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                          
………, ngày. Tháng.…năm 2020

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN….

V/v: …………………

Hôm nay, vào lúc … giờ … ngày…. tháng……năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần ……………………..

Địa chỉ:…………………

Mã số doanh nghiệp: …………………; chúng tôi gồm:

  • Ông……………………………….– Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp. Sở hữu ……. cổ phần chiếm tỷ lệ ….% vốn điều lệ, tương ứng …….. phiếu biểu quyết trong đó 1 phiếu tương ứng với 1 cổ phần phổ thông.
  • Ông ………………………………– Cổ đông sở hữu ……. cổ phần chiếm tỷ lệ…% vốn điều lệ, tương ứng …. phiếu biểu quyết trong đó 1 phiếu tương ứng với 1 cổ phần phổ thông – Thư ký cuộc họp
  • ………………………………..– Cổ đông Cổ đông sở hữu ….. cổ phần chiếm tỷ lệ ….% vốn điều lệ, tương ứng phiếu biểu quyết trong đó 1 phiếu tương ứng với 1 cổ phần phổ thông……

Vắng mặt: 0

Chủ tọa tuyên bố đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. Mục đích, chương trình họp

Chủ toạ cuộc họp, Ông………đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. Thảo luận

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. Biểu quyết

–  Phương thức biểu quyết: …………………………..

–  Tổng số phiếu biểu quyết:………………………….

–  Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ………………..

– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ………..

–  Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ………………

–  Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành :……..

–  Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……….

 D. Ý kiến đóng góp khác của cổ đông dự họp

……………………………………………………………………………

E. Thông Qua

Buổi họp kết thúc vào lúc … giờ … cùng ngày. Biên bản đã được các cổ đông thông qua và được lập thành hai (02) bản, mỗi bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

CHỮ KÝ CÁC CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

 

 

Chủ tọa

Thư ký

 

 

 

>>>Bạn có thể tải mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông 2020: Tại đây

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản họp đại hội đồng cổ đông 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung