Tờ khai đăng ký thuế dành cho các nhà thầu nước ngoài

Tờ khai đăng ký thuế dành cho các nhà thầu nước ngoài. Cam kết của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và ...

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ DÀNH CHO CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Kiến thức của bạn:

     Tờ khai đăng ký thuế dành cho các nhà thầu nước ngoài

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý

 Nội dung tư vấn

Tờ khai đăng ký thuế dành cho các nhà thầu nước ngoài

Tờ khai đăng ký thuế dành cho các nhà thầu nước ngoài

Dành cơ quan thuế ghi

For tax office only

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TAX REGISTRATION FORM

Mẫu số:  04-ĐK-TCT(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)  

Ngày nhận tờ khai:  Date of receive
           
 
   
 

 

 

DÙNG CHO CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANHUse for contractor/sub-contractor/management board  
 

MÃ SỐ THUẾ

TAX IDENTIFICATION NUMBER

Dành cho cơ quan thuế ghi For tax office only

 

 
                   
   
   
             

 

1. Tên nhà thầu/nhà thầu phụ/Ban điều hành liên danh

Name of contractor/ sub-contractor/management board

 

 

2. Quốc tịch Nationality:

 

3. Địa chỉ trụ sở chính

Address of the head office

 

4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam

Address of management office in Vietnam

  4a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:Street number, Street name or Commune
  4b. Phường/ xãWard
Điện thoại (Tel):                              Fax:                      Email:   4c. Quận/Huyện:District
  4d. Tỉnh/Thành phố:Province/ City
  4e. Điện thoại (Tel):                    Fax:              Email:

 

5. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Business licence in Vietnam

 

6. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ

Contract for Contractor/Sub-Contractor operation in Vietnam

5a. Số giấy phép:Number  
5b. Ngày cấp:             …./…./………..Date   6a. Số:Number
5c. Cơ quan cấp:Granted by   6b. Ngày                   …../…./…….Date

7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Registration of import, export activities

  6c. Ký với:Signed with Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có):Tax payers identification number in Vietnam (if any)
                 Có                                      Không                 Yes                                     No  

 

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng

Contract objectives

 

 

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng

Location of according to the contract

 

 

10. Thời gian thực hiện hợp đồng

Contract duration

Từ: ……/…… đến ……./…….                                                         From: ……/……. to ……/…….

 

11. Nhà thầu phụ

Do you have sub-contractor?

                 Có                                                      Yes                                                  Không              No

 

12. Thông tin người đại diện của nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ):

Information of representative of contractor (or sub-contractor)

12a. Tên người đại diện theo pháp luật:

Name of representative of contractor (or sub-contractor)

12b. Chức vụ:…..

Possition

12c. Chứng từ chứng thực cá nhân: Số giấy chứng thực cá nhân………………………….. Ngày cấp………………………………. Ngày hết hạn:…………..…..Nơi cấp………………………………

Passport or Identify number:………. Date of Issue ……… Date of Expiration ………… Place of Issue ……………………

12d. Địa chỉ tại Việt Nam (Address of representative of contractor (or sub-contractor) in Vietnam)       Số nhà/ Đường phố:       Street number, Street name or Commune       Phường/xã:                 Ward       Quận/Huyện:        District       Tỉnh/Thành phố:       Province/City

12e. Thông tin khác (Others):

Điện thoại (tel):                                   /Fax:Email:                                          Website:

 

13. Phương pháp tính thuế GTGT

VAT calculation method 

 

Khấu trừ

Deduction method

     

Trực tiếp trên GTGT

Directly method

   
                     

14. Phương pháp tính thuế TNDN

CIT calculation method

 

Doanh thu, chi phí

Revenues, expenses

     

Trực tiếp trên doanh thu

Directly method

   
   

15. Năm tài chính

Finacial year

Áp dụng từ ngày …/…                         đến ngày              …/…From: dd….mm… yy…                       To: dd….mm… yy…  
   

16. Tài khoản ngân hàng

Bank account 

 

Yes

     

Không

No

   
   

17. Tài liệu kèm theo

Attachments

 
   
   
                         

Cam kết của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh, đảm bảo việc khấu trừ và nộp đủ các khoản thuế của Nhà thầu và người lao động làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng.

Contractors, sub-contractors commit to observe all tax laws, timely and fully pay taxes, ensure to withhold and pay full tax dues of sub-contractors and employees involved in the contract in Vietnam.

 

……………………….…, ngày:    …../…./……,

…………………………., date: …../……/……….

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU/NHÀ THẦU PHỤ/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH

Representative of contractor (or sub-contractor)(Signature)

>>>>>>Tờ khai đăng ký thuế dành cho các nhà thầu nước ngoài

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!.                                                                                                       

     Liên kết tham khảo: