Đơn đề nghị nhận khoán rừng của hộ gia đình cá nhân mới

Mẫu số 02 đơn đề nghị nhận khoán rừng của hộ gia đình cá nhân được ban hành kèm theo nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về ....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬN KHOÁN RỪNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN

2.1. Mẫu đơn đề nghị khoán rừng của hộ gia đình cá nhân     

Mẫu số 02 đơn đề nghị nhận khoán rừng của hộ gia đình cá nhân được ban hành kèm theo nghị định 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

ĐỀ NGHỊ NHẬN KHOÁN

Kính gửi:………………………………………………

1. Họ và tên người đề nghị nhận khoán ……………………………………………………………………..

năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………..

CMND: ……………………………….. Ngày cấp …………………………. Nơi cấp……………………….

Hoặc mã số định danh cá nhân: …………………………………………. Ngày cấp ……………………..

Nơi cấp ………………………………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Dân tộc: ……………………………………………………………………………………………………………..

4. Phân loại hộ1 …………………………………………………………………………………………………….

5. Số nhân khẩu: ……………………………………………… Số lao động: …………………………………

6. Đối tượng nhận khoán2……………………………………………………………………………………….

7. Địa điểm đề nghị được nhận khoán3…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Diện tích đề nghị nhận khoán (ha): ………………………………………………………………………..

9. Hình thức nhận khoán4……………………………………………………………………………………….

Để sử dụng vào mục đích5………………………………………………………………………………………

10. Cam kết thực hiện đúng các quy định về khoán.

 

……….., ngày…. tháng… năm…
Người đề nghị nhận khoán
(Ký và ghi rõ họ, tên)

_______________

1 Phân loại hộ theo tiêu chí phân loại của Nhà nước.

2 Rừng, vườn cây, mặt nước.

3 Địa điểm đề nghị nhận khoán: Ghi rõ thửa đất, lô, khoảnh, tiểu khu, xã, huyện, tỉnh, có thể ghi cả địa danh địa phương theo phương án khoán đã được công bố.

4 Khoán ngn hạn, khoán ổn định lâu dài.

5 Bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, sn xuất kinh doanh mặt nước…

2.2. Mẫu đơn đề nghị nhận khoán rừng của cộng đồng dân cư

Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về mẫu đơn đề nghị nhận khoán rừng của cộng đồng dân cư:

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

ĐỀ NGHỊ NHẬN KHOÁN

Kính gửi:………………………………………………

1Tên cộng đồng dân cư thôn đề nghị khoán1…………………………………………………………..

2. Địa chỉ ……………………………………………………………………………………………………………….

3. Số hộ: ……………………………………………… trong đó số hộ nghèo: ………………………………

4. Họ và tên người đại diện cộng đồng dân cư thôn (viết chữ in hoa) ……………………………

Tui: ……………………………………………… chức vụ ………………………………………………………..

CMND: ……………………………………………… Ngày cấp …………………………. Nơi cấp…………

Hoặc mã số định danh cá nhân: …………………………………………. Ngày cấp ……………………

Nơi cấp ………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi được nghiên cứu Nghị định số     /2016/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước và kế hoạch tổ chức sản xuất kinh doanh, cộng đồng dân cư thôn đã họp trao đổi thống nhất trong thôn (có biên bản cuộc họp của cộng đồng dân cư thôn kèm theo) đề nghị khoán cho cộng đồng như sau:

5. Đối tượng nhận khoán2………………………………………………………………………………………

6. Địa điểm đề nghị được nhận khoán3……………………………………………………………………

7. Diện tích đề nghị nhận khoán (ha): ……………………………………………………………………….

8. Hình thức nhận khoán4………………………………………………………………………………………

Để sử dụng vào mục đích5……………………………………………………………………………………..

9. Cam kết thực hiện đúng các quy định về khoán.

 

 

………….., ngày…. tháng… năm…
Người đại diện cộng đồng dân cư thôn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

_______________

1 Ghi “Cộng đồng dân cư thôn”, sau đó là tên của thôn, làng, ấp, bn, buôn, phum, sóc hoặc tên của đơn vị tương đương.

2 Rừng, vườn cây, mặt nước.

3 Địa điểm đề nghị nhận khoán: Ghi rõ thửa đất, lô, khoảnh, tiểu khu, xã, huyện, tnh, có thể ghi cả địa danh địa phương theo phương án khoán đã được công b.

4 Khoán công việc, dịch vụ; khoán ổn định lâu dài.

5 Bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, sản xuất kinh doanh trên mặt nước

     Bạn có thể tải đơn đề nghị nhận khoán rừng của hộ gia đình cá nhân tại đây:

>>  Mẫu đơn đề nghị nhận khoán rừng của hộ gia đình cá nhân

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị nhận khoán rừng của hộ gia đình cá nhân, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.