Danh mục thủ tục hành chính do Sở TNMT giải quyết về môi trường

Danh mục thủ tục hành chính do Sở TNMT giải quyết được ban hành kèm theo Quyết định só 3125/QĐ-UBND tỉnh An Giang. Quyết định này quy định [....]

Danh mục thủ tục hành chính do Sở TNMT giải quyết

     Danh mục thủ tục hành chính do Sở TNMT giải quyết được ban hành kèm theo Quyết định só 3125/QĐ-UBND tỉnh An Giang. Quyết định này quy định các thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản và đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể về danh mục thủ tục hành chính do Sở TNMT giải quyết:

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

A.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

1

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

10 ngày làm việc

Sở Tài nguyên và Môi trường

Không

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

2

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

15 ngày làm việc

Sở Tài nguyên và Môi trường

Không

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

B.

Thủ tục hành chính cấp huyện

 

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

15 ngày làm việc

UBND huyện/thị xã/thành phố

Không

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

II. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

B-BTM-265040-TT

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

B-BTM-264779-TT

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

3

B-BTM-264774-TT

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

4

B-BTM-265041-TT

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

5

B-BTM-264797-TT

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

6

B-BTM-264778-TT

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

B.

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

B-BTM-264790-TT

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Ủy ban nhân dân cấp huyện

C.

Thủ tục hành chính cấp xã

1

B-BTM-264792-TT

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

UBND cấp xã

III. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

B-BTM-264900-TT

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (được ủy quyền)

….

    =>> Bạn có thể xem bản đầy đủ tại đây: danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-do-so-tnmt-giai-quyet

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về danh mục thủ tục hành chính do Sở TNMT giải quyết, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung