Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước theo quy định của pháp luật

Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước theo quy định của pháp luật: Điều 42 Luật sở hữu trí tuệ quy định Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả ...

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ NHÀ NƯỚC

Kiến thức của bạn:

     Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước theo quy định của pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Cơ sở pháp lý

Nội dung câu trả lời

       Theo định nghĩa tại Luật Sở hữu trí tuệ 2009 thì:

“2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.”

     Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Chủ sở hữu quyền tác giả có thể là chính tác giả, đồng tác giả, người được chuyển giao quyền, người thừa kế quyền tác giả, …Trong một số trường hợp, chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước.

     1. Các trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả là nhà nước:

     Điều 42 Luật sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi bổ sung 2009 ) quy định Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm sau đây:

     Thứ nhất: Tác phẩm khuyết danh

     Khoản 2 Điều 4 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định: ” Tác phẩm khuyết danh là tác phẩm không có tên tác giả (tên thật hoặc bút danh) trên tác phẩm khi công bố “.

     Đối với các tác phẩm khuyết danh, Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật sở hữu trí tuệ: “Tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm khuyết danh được hưởng quyền của chủ sở hữu cho đến khi danh tính của tác giả được xác định.”

     Trường hợp tác phẩm khuyết danh do các tổ chức, cá nhân đang quản lý thì tổ chức, cá nhân đó được hưởng quyền của chủ sở hữu.

      Khi danh tính chủ sở hữu thực sự của tác phẩm được xác định thì quyền sở hữu thuộc về chủ sở hữu đó, kể từ ngày danh tính chủ sở hữu được xác định.

     Thứ hai: Tác phẩm còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản;

     Thứ ba: Tác phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.

Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước

Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước

      2. Sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước

     Điều 29 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước như sau:Tổ chức, cá nhân khi sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước, trừ trường hợp tác phẩm khuyết danh do tổ chức, cá nhân đang quản lý  này phải thực hiện các nghĩa vụ:

  • Xin phép sử dụng;
  • Thanh toán tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác;
  • Nộp một bản sao tác phẩm trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày phổ biến, lưu hành.
  • Tổ chức, cá nhân thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này tại Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật.
  • Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật chịu trách nhiệm nhận chuyển giao quyền tác giả dưới bất kỳ hình thức nào của các tổ chức, cá nhân trong trường hợp tác phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.
  • Bộ Văn hoá – Thông tin và Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính về thanh toán tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác.

    Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Chủ thể của quyền tác giả là Nhà nước , quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật 24/7:19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.