Xác minh nội dung khiếu nại được quy định như thế nào?

Xác minh nội dung khiếu nại được quy định như thế nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI2 Nội dung kiến thức về vấn đề xác minh nội dung khiếu nại:2.1 1. Trách nhiệm của người xác minh nội dung khiếu nại2.1.1 2. Hình thức xác […]

Xác minh nội dung khiếu nại được quy định như thế nào?
Đánh giá bài viết

XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI

Kiến thức của bạn:

Xác minh nội dung khiếu nại được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề xác minh nội dung khiếu nại:

Điều 29 Luật khiếu nại 2011 quy định về việc xác minh nội dung khiếu nại như sau:

1. Trách nhiệm của người xác minh nội dung khiếu nại

     Trong thời hạn quy định tại Điều 28 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm sau đây:

 • Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay;
 • Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm (sau đây gọi chung là người có trách nhiệm xác minh) xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.

2. Hình thức xác minh nội dung khiếu nại

Việc xác minh phải bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời thông qua các hình thức sau đây:

 • Kiểm tra, xác minh trực tiếp tại địa điểm phát sinh khiếu nại;
 • Kiểm tra, xác minh thông qua các tài liệu, chứng cứ mà người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp;
 • Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Xác minh nội dung khiếu nại

Xác minh nội dung khiếu nại

3. Quyền và nghĩa vụ của người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại
 • Người có trách nhiệm xác minh có các quyền, nghĩa vụ sau đây:
 • Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung khiếu nại;
 • Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung liên quan khiếu nại;
 • Triệu tập người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
 • Trưng cầu giám định;
 • Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật;
 • Báo cáo kết quả xác minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả xác minh.
4. Nội dung báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Báo cáo kết quả xác minh gồm các nội dung sau đây:

 • Đối tượng xác minh;
 • Thời gian tiến hành xác minh;
 • Người tiến hành xác minh;
 • Nội dung xác minh;
 • Kết quả xác minh;
 • Kết luận và kiến nghị nội dung giải quyết khiếu nại.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về xác minh nội dung khiếu nại, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.