Văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

Văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự ánĐánh giá bài viết      Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án 1 số 03c ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài […]

Văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án
Đánh giá bài viết

     Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án 1 số 03c ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tên tổ chức……                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……..                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                               …, ngày….. tháng …..năm ….

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

(Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số… ngày … tháng … năm của Thủ tướng Chính phủ)3

 

                     Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố….

 1. Thông tin chung (Nêu đầy đủ thông tin về người sử dụng đất, dự án)

– Người đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất4 : …………………………………………………………..

– Địa chỉ/trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………

– Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Thông tin về chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………….

– Địa điểm khu đất:……………………………………………………………………………………………………….

– Tổng diện tích đất:……………………………………………………………………………………………………..

– Tổng vốn đầu tư:………………………………………………………………………………………………………..

– Thời gian/tiến độ thực hiện: …………………………………………………………………………………………

– Thông tin khác: ………………………………………………………………………………………………………….

2. Thông tin về đầu tư

– Nêu đầy đủ thông tin về tên của giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp, văn bản gia hạn, văn bản tạm dừng, văn bản hủy, văn bản chấm dứt…(gửi kèm bản sao).

– Nêu thông tin thay đổi trong quá trình đầu tư (cổ phần hóa, chuyển nhượng dự án, chia, tách, sáp nhập, mua bán, chuyển đổi công ty….)

– Nêu đầy đủ thông tin về kết quả đầu tư tính đến thời điểm báo cáo…

– Nêu đầy đủ thông tin về dự báo khả năng đầu tư trong giai đoạn tiếp theo…

– Nêu thông tin đánh giá về năng lực tài chính (vốn, nguồn vốn, khả năng huy động vốn….để tiếp tục thực hiện phần còn lại của dự án đầu tư (gửi kèm bản sao giấy tờ chứng minh năng lực tài chính).

3. Thông tin về thửa đất/khu đất đã được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

–  Thông tin về thửa đất theo quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004.

– Thông tin về thửa đất theo các văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền triển khai thực hiện quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ (nếu có),

– Thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí….ghi nợ, miễn, giảm…), về tình trạng pháp lý thửa đất (nêu rõ kết quả đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện…).

– Thông tin về thay đổi quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, thế chấp, tặng cho, thu hồi đất do vi phạm pháp luật, thu hồi đất trong trường hợp khác…).

– Thông tin khác ……………………………………………………………………………………….……

 ………………………………………………………………………………………….

>>> Tải mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

Hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án:

Bổ sung Mẫu số 3c vào Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

2 Ghi tên tổ chức (hoặc cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư…) ghi theo tên trong quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 hoặc tên mới, người sử dụng đất nộp 2 bản (01 bản để gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 01 bản để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Ghi theo Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai