Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục được quy định như thế nào?

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục được tiến hành theo quy định của pháp luật, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập...

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC 

Kiến thức của bạn:

      Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục được quy định như thế nào?

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý

  • Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành điều lệ trường mầm non
  • Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Nội dung tư vấn

      Trường mầm non tư thục là trường do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Trình tự thủ tục thành lập trường mầm non tư thục được tiến hành theo quy định của pháp luật.

      1. Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục và điều kiện cho phép hoạt động giáo dục

      1.1 Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

      Để thành lập trường mầm non tư thục, Nhà trường nhà trẻ tư thục cần đáp ứng những yêu cầu sau:

      – Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

      – Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ.

      Như vậy, để thành lập trường mầm non tư thục, trước hết nhà trường nhà trẻ cần xây dựng đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương.

      1.2 Điều kiện cho phép  trường mầm non tư thục hoạt động giáo dục

     Trường mầm non tư thục được phép hoạt động giáo dục khi đáp ứng các điều kiện sau:

      – Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

      – Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Chương IV của Điều lệ này, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

      – Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

      – Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

      – Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      – Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật;

      – Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

      – Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

      Trong thời hạn 02 (hai) năm, nếu nhà trường, nhà trẻ có đủ các điều kiện hoạt động giáo dục thì được cho phép hoạt động giáo dục. Hết thời hạn quy định nếu không đủ điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ bị thu hồi.

      2. Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

      2.1 Hồ sơ thành lập trường mầm non tư thục

      Hồ sơ thành lập trường mầm non tư thục bao gồm:

      – Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ của cơ quan chủ quản đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục, cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ;

     – Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, trong đề án thành lập nhà trường cần xác định rõ những vấn đề sau

      + xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

      + Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục;

      + Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị;

     + Tổ chức bộ máy hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

      + Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn;

      – Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm;

      – Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

      – Nơi nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thành lập trường mầm non tư thụ

Thành lập trường mầm non tư thục

      2.2 Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

      Trường mầm non tư thục được thành lập theo thủ tục sau:

      – Tổ chức, cá nhân muốn thành lập trường tư thục lập hồ sơ theo quy định và gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;

      – Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện pháp luật quy định;

     + Thời hạn thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

      – Ra quyết định cho phép hoặc không cho phép thành lập trường mầm non tư thục:

      + Thời hạn quyết định cho phép hoặc không cho phép thành lập trường mầm non tư thục:  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên qua.

      + Ra quyết định cho phép thành lập trường mầm non tư thục: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục khi nhà trường nhà trẻ công lập đáp ứng các điều kiện thành lập trường.

      + Nếu trường mầm non tư thục đó không đáp ứng đủ điều kiện quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

      3. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường mầm non tư thục

      3.1 Hồ sơ cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non tư thục

      – Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

       – Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

      – Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính;

      – Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên;

      – Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý;

     – Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

      – Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;

      – Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;

      – Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ được tuyển sinh.

      – Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ

      – Nơi nộp hồ sơ: Phòng giáo dục và đào tạo 

      3.2 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non tư thục

      – Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục.

      – Nếu hồ sơ chưa đầy đủ tài liệu quy định pháp luật thì thông báo để nhà trường, nhà trẻ chỉnh sửa, bổ sung. Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tài liệu quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà trẻ.

      + Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức thẩm định thực tế.

      – Nếu nhà trường, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện được phép hoạt động của Điều lệ theo quy định thì trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu nhà trường, nhà trẻ chưa đáp ứng được các điều kiện được phép hoạt động của Điều lệ thì phòng giáo dục và đào tạo thông báo cho nhà trường, nhà trẻ bằng văn bản và nêu rõ lý do.

      Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     >>>  Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục theo quy định mới nhất

      >>> Điều kiện chuyển ngạch giáo viên mầm non

       Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!.                                                                                                       

     Liên kết tham khảo: