Thủ tục khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thủ tục khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản...Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản...

KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

Kiến thức của bạn:

     Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012
  • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Nội dung tư vấn:

     Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế.

     Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bao gồm khai quyết toán năm và khai quyết toán đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

  1. Hồ sơ gồm:

     Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo mẫu 02/BVMT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

  1. Nộp hồ sơ:

     Nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

     Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại chi cục thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

     Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường

                Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường

  1. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

      Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

      Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

      Bạn có thể tham khảo bài viết:

     >>> Thủ tục khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

    >>> Thủ tục khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: