Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư mới nhất 2020

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư mới nhất theo quy định của pháp luật gồm các thủ tục: chuẩn bị hồ sơ,...

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

Câu hỏi của bạn về Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư:

     Luật sư cho em hỏi: bây giờ công ty em làm dự án, đã có giấy phép đăng ký chứng nhận đầu tư rồi, nhưng muốn lập 1 công ty khác để chuyên làm dự án này, không muốn liên quan đến công ty cũ. Tuy nhiên giấy phép đăng kí chứng nhận đầu tư lại mang tên công ty cũ, giờ muốn chuyển đổi tên công ty cũ trên giấy phép đăng kí chứng nhận đầu tư sang tên công ty mới, thì có chuyển đổi được không? và cần những thủ tục gì để chuyển đổi?

Câu trả lời của luật sư về Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư:

     Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư như sau:

1. Căn cứ pháp lý về Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

2. Nội dung tư vấn về Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

     Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có thể thực hiện Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư khi có nhu cầu thay đổi thông tin liên quan đến nhà đầu tư như: Thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi thông tin liên quan đến nhà đầu tư thì phải làm Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư. Vậy Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư là gì? chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

     Theo quy định của luật đầu tư năm 2014, điều 40 khoản 1 quy định về trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư:

Điều 40. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

4. Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

      Theo quy định trên, khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ki đầu tư thì nhà đầu tư cần tiến thành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư. Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có nhu cầu điều chỉnh các nội dung sau: Mã số dự án đầu tư, Tên, địa chỉ của nhà đầu tư, Tên dự án đầu tư, Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng, Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn), Thời hạn hoạt động của dự án, Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có). Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

      Trong trường hợp của bạn, bạn muốn chuyển đổi tên công ty cũ trên giấy phép đăng kí chứng nhận đầu tư sang tên công ty mới thì thuộc trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư. Tùy theo dự án mà công ty thực hiện, thì thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo các trường hợp khác nhau.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

2.2. Thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư 

Điều 28. Thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

a) Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

b) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

a) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; b) Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành  để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

4. Cơ quan quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương đã cấp cho nhà đầu tư trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành.

     Căn cứ theo quy định trên thì Sở kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế sẽ có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư tùy thuộc vào địa điểm thực hiện các dự án đầu tư. Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ, nên bạn có thể căn cứ vào các trường hợp sau để xác định cơ quan có thẩm quyền sửa đổi giấy chứng nhận đăng kí đầu tư của bạn:

     + Nếu dự án đầu tư của bạn là các dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, thì sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành nơi nhà đầu tư đt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành sẽ có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư của bạn

     + Nếu dự án đầu tư của bạn là các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao thì Sở Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư của bạn

     + Nếu dự án đầu tư của bạn là các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư của bạn

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

2.3. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

     Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định về Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư trong Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư

Điều 33. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

1. Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

     Theo quy định trên thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục sau: 

  • Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ bao gồm các nội dung sau:

     + Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Theo mẫu)

     + Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.

     Trong trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các giấy tờ sau:

     + Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc

     + Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

  • Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

     Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư; nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận/hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  • Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

     Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

  • Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

     KẾT LUẬN: Theo thông tin mà bạn cung cấp, bạn muốn chuyển đổi tên công ty cũ trên giấy chứng nhận đăng kí đầu tư sang tên công ty mới thì bạn cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư. Để thưc hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư bạn có thể thực hiện theo các bước theo quy định trên.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Trần Ngân