Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty có vốn nước ngoài

Chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài với mục tiêu của dự án là....Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty có vốn nước ngoài..l.iên hệ 19006500...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty có vốn nước ngoài

Câu hỏi của bạn về Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty có vốn nước ngoài:

     Kính chào luật sư!

     Chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài với mục tiêu của dự án là “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì carton, in bao bì và đóng gói sản phẩm với công suất 60 triệu tấm sản phẩm/năm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong tỉnh và các vùng lân cận.”

     Hiện Nay chúng tôi muốn tiến hành sản xuất các sản phẩm là vở viết, sổ tay, văn phòng phẩm từ giấy và bìa (không phải xuất bản phẩm) và thực hiện việc xuất khẩu các sản phẩm sản xuất được ra nước ngoài.

     Nhờ luật sư tư vấn giúp về trình tự thủ tục đối với việc đăng ký bổ sung trên.

     Trân trọng cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty có vốn nước ngoài:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty có vốn nước ngoài, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty có vốn nước ngoài như sau:

1. Cơ sở pháp lý về Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty có vốn nước ngoài

2. Nội dung tư vấn về Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty có vốn nước ngoài

     Theo quy định của pháp luật hiện hành, ngành nghề kinh doanh được ghi nhận tại giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, khi thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp phải tiến thành thủ tục thay đổi cả đăng ký đầu tư và thay đổi đăng ký kinh doanh. Liên quan đến vấn đề này luật Toàn Quốc xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty có vốn nước ngoài

2.1. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2.1.1. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản gốc GCN đăng ký đầu tư;
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;
 • Báo cáo đầu tư (Báo cáo doanh nghiệp nộp online trên trang dautunuocngoai.gov.vn)
 • Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 bản sao y chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn.
2.1.2. Quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

     Khi bổ sung ngành nghề kinh doanh (thay đổi mục tiêu, quy mô dự án) doanh nghiệp phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại điều 40 Luật Đầu tư 2014, cụ thể như sau:

Điều 40. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

4. Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty có vốn nước ngoài

2.2. Thủ tục bổ sung ngành nghề tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

     Khi doanh nghiệp muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

2.2.1. Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định và bản sao hp lệ biên bản hp của Hội đồng thành viên đi với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

    Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

2.1.2. Quy trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

     Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh được quy định tại điều 49 nghị định 78/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

     Lưu ý: Trước tiên đại diện của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền phải nộp hồ sơ qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, sau khi nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ. Doanh nghiệp nộp hồ sơ bản giấy kèm giấy biên nhận hồ sơ, thông báo hợp lệ qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

     Như vậy, Khác với thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa địa điểm thực hiện dự án hay vốn đầu tư, vốn điều lệ. Đối với ngành nghề kinh doanh của công ty, trên Giấy chứng nhận đầu tư là “Mục tiêu thực hiện dự án” còn trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là “Ngành nghề kinh doanh”. Nếu công ty muốn thay đổi, bổ sung ngành nghề thì bắt buộc phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư về nội dung “Mục tiêu thực hiện dự án” trên Giấy chứng nhận đầu tư trước, sau khi được Phòng đầu tư nước ngoài của Sở Kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới thì mới thực hiện được thủ tục tiếp theo là thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư mà không được phép thực hiện đồng thời cả hai thủ tục. Doanh nghiệp của bạn muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cần thực hiện hai bước nêu trên.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty có vốn nước ngoài, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật Doanh nghiệp 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com  Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Văn Chung

vote