Tải mẫu về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động: Căn cứ theo thông tư 181/2016..

MẪU VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP MỘT LẦN DO GIÁM ĐỊNH TỔNG HỢP MỨC SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

    Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động tại mẫu 03E-HBQP: 

BỘ QUỐC PHÒNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ……../QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày…... tháng… năm …...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUC PHÒNG

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 (1);

Căn cứ Quyết định số 79/2008/QĐ-BQP ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN của đồng chí ……………………………………………… và Biên bản giám định tổng hợp khả năng lao động (KNLĐ) số: …………… ngày …../…../……. của Hội đng Giám định y khoa …………………………………………..;

Theo đề nghị tại Công văn s……………………………. ngày……/…./……. của ………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng chí: ………………………………………………. Nam (nữ): …………………..

Sinh ngày: …………./……../……………………….

Cấp bậc, chức vụ, chức danh, nghề nghiệp (khi bị TNLĐ/BNN lần đầu): …………………..

Đơn vị (khi bị TNLĐ/BNN lần đầu): ………………………………………………………………

Cấp bậc, chức vụ, chức danh, nghề nghiệp (khi giải quyết chế độ TNLĐ/BNN): …………..

Đơn vị (khi giải quyết chế độ TNLĐ/BNN):………………………………………………………

Đã bị TNLĐ/BNN lần đầu ngày:……../…../……. và tiếp tục bị TNLĐ/BNN ngày:…../…../….., kết quả giám định tổng hợp mức suy giảm KNLĐ là …………. %

Tổng số thời gian đóng BHXH đến tháng: ……../……. là ……. năm ………. tháng

Mức tiền lương, thu nhập tháng trước khi bị TNLĐ/BNN lần sau cùng là ……………. đồng

Được điều chỉnh mức trợ cấp TNLĐ/BNN một lần.

Điều 2. Mức điều chỉnh trợ cấp như sau:

a) Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: ………………………………………… đồng

b) Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: ………………………………………. đồng

Tổng số tiền trợ cấp một lần (a+b): ……….……………………………………………..đồng

(Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………)

Nơi nhận trợ cấp: Tài chính đơn vị.

Điều 3. Các đồng chí Trưởng phòng Chế độ chính sách BHXH Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng đơn vị và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
– Cá nhân; 

– Tài chính đơn vị;
– Cơ quan nhân sự trực thuộc Bộ;
– Lưu: BHXH BQP
.

GIÁM ĐC
(, ghi rõ họ tên, đóng du)

điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần

Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần

Hướng dẫn ghi mẫu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần 

(1) Trường hợp TNLĐ/BNN hưởng từ ngày 01/7/2016 trở đi thì thay bằng Luật An toàn, vệ sinh lao động s 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015”;

– TNLĐ/BNN: Nếu là TNLĐ thì không hiển thị BNN và ngược lại; nếu vừa bị TNLĐ, vừa bị BNN thì hiển thị “TNLĐ, BNN.

 Bạn có thể tải mẫu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động tại:

        >>>>> Mẫu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần

      Trên đây là mẫu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo