Tải mẫu văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Mẫu văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015

Mẫu văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

(…1…)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …

                                                  …, ngày … tháng … năm …

 

Kính gửi: (…2…)

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

của dự án (…3…) (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án (…3…))

1. Địa điểm thực hiện dự án: ………………………………………………………………………………………..

2. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: số … ngày… tháng… năm… của…

3. Chủ dự án: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ……………………………..; Fax: …………………………….…; E-mail: ……………………………

4. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm (*):

(Đưa ra danh mục các công trình xử lý chất thải của dự án phải hoàn thành trước khi dự án hoặc hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án đi vào vận hành chính thức kèm theo thời gian biểu dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm).

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– …;
– Lưu: …

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:

(1) Chủ dự án;

(2) Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

(3) Tên đầy đủ của dự án;

(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án;

(*) Việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải kéo dài không quá sáu (06) tháng, kể từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm.

>>> Tải mẫu văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Liên kết ngoài tham khảo: