Tải mẫu văn bản thỏa thuận liên danh – Luật Toàn Quốc

Mẫu văn bản thỏa thuận liên danh ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mẫu văn bản thỏa thuận liên danh ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

                                                                                     

                                                                                             ……, ngày …… tháng ……. năm ……

Gói thầu: ……………………………………………………………………………………………………………………(2) 

Thuộc dự án: ……………………………………………………………………………………………………………….(3)

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;(4)

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;(4)

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu …………………(2) ngày …… tháng …… năm …….(5);

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh …………………………………………………………………………………………………(6)

Đại diện là ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………

Fax: …………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………

Giấy ủy quyền số ….. ngày …… tháng ….. năm …… (trường hợp được ủy quyền).

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu …………………(2) thuộc dự án ………………….(3)

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ………………………….(7)

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

– Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;

– Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;

– Hình thức xử lý khác ……………………………..(8)

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu …………………….(2) thuộc dự án …………………(3) đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh:

Các bên nhất trí ủy quyền cho ……………….(9) làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(10):

[- Ký đơn dự thầu;

– Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT;

– Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;

– Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

– Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

– Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ……………………..](11) 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (12):

STT

Tên

Nội dung công việc đảm nhận

Tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu

1

Tên thành viên đứng đầu liên danh

– ………………..

– ………………..

– ……..%

– ……..%

2

Tên thành viên thứ 2

– ……………….

– ……………….

– ……..%

– ……..%

….

….

….

……

Tổng cộng

Toàn bộ công việc của gói thầu

100%

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

– Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

– Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

– Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

– Hủy thầu gói thầu …………….(2) thuộc dự án …………….(3) theo thông báo của Bên mời thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập thành ……… bản, mỗi bên giữ ………. bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản thỏa thuận liên danh:

(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.

(2) Ghi tên gói thầu

(3) Ghi tên dự án

(4) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

(5) Ngày được ghi trên HSMT

(6) Ghi tên từng thành viên liên danh

(7) Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận

(8) Ghi rõ hình thức xử lý khác

(9) Ghi tên một bên

(10) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(11) Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)

(12) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.

>>> Tải mẫu văn bản thỏa thuận liên danh

Liên kết ngoài tham khảo: