Tải mẫu văn bản giao quyền xử phạt hành chính và hướng dẫn sử dụng

Tải mẫu văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính và hướng dẫn sử dụng được quy định tại Nghị định 81/2013/Đ-CP, cụ thể như sau:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN CỦA NGƯỜI GQ1
                     ——-

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                               —————

Số:…/……..-GQ

                                         2, ngày … tháng … năm …

 

VĂN BẢN GIAO QUYỀN3

Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ quy định tại Điều 54, Khoản 2 Điều 87 và khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính,

Tôi: ……………………………… Chức vụ: …………………… Đơn vị: …………………………………………………..

Giao quyền cho ông/bà: …………………………………………… Chức vụ: …………………………………………..

Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do giao quyền:4…………………………………………………………………………………………………………

Nội dung giao quyền:5………………………………………………………………………………………………………….

Được thực hiện các thẩm quyền của6……………………………………………………………………………………

quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày … tháng … năm …. đến ngày … tháng … năm ……….7.

Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, 8ông/bà……………………………………….

phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước người giao quyền và trước pháp luật.

 

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ họ tên)

                            NGƯỜI GIAO QUYỀN
                          (Ký và đóng dấu nếu có)
                           
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính:

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ loại văn bản (công văn, thông báo, quyết định…) giao quyền.

Ghi rõ lý do (vắng mặt hoặc các lý do khác).

Ghi rõ giao quyền (thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính).

6 Ghi rõ chức danh của người giao quyền.

Ghi rõ thời gian giao quyền.

8 Ghi họ tên người được giao quyền.

>>> Tải mẫu văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính và hướng dẫn sử dụng

Liên kết tham khảo: