Tải mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng

Mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng quy định tại Thông tư 05/2015-TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu

1. Mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng được quy định tại đâu?

     Mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng được quy định tại Thông tư 05/2015-TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16/6/2015. 

     Hiện nay, Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành, do đó biểu mẫu này vẫn đang được áp dụng

2. Nội dung biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG

                                                                                                ….., ngày …… tháng ….. năm …..

                Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………..(1)

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng  

Căn cứ Quyết định số ….. ngày …. tháng …. năm …. của Chủ đầu tư ……………………………………….(2) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: ………………….(3), Bên mời thầu …………………..(4) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu ……………………………………(5) với giá hợp đồng là: …………………..(6) với thời gian thực hiện hợp đồng là: …………………………………(7) 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:

– Thời gian hoàn thiện hợp đồng: ……………………………..(8) , tại địa điểm ………………………………….(9)

– Thời gian ký kết hợp đồng: ……………………………………(10) ; tại địa điểm …………………………..(11), gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 20 Chương VIII Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền ………………………….. và thời gian hiệu lực …………………(12) 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày …. tháng …. năm ….(13) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

 

               Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu

                (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng:

(1) Ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”

(2) Ghi tên Chủ đầu tư, sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”

(3) Ghi tên, số hiệu gói thầu

(4) Ghi tên Bên mời thầu, sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu”

(5) Ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, số hiệu của phần mà Nhà thầu được lựa chọn

(6) Ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

(7) Ghi thời gian thực hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

(8) Ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng

(9) Ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng

(10) Ghi thời gian ký kết hợp đồng

(11) Ghi địa điểm ký kết hợp đồng

(12) Ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 6.1 ĐKCT của HSMT

(13) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu thư bảo lãnh dự thầu.

>>> Tải mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo: