Tải mẫu thông báo về việc từ chối tiếp công dân

Tải mẫu thông báo về việc từ chối tiếp công dân: Ngày……. tháng…. năm ……, ông (bà) .............Số CMND/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân): ...................

TẢI MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỪ CHỐI TIẾP CÔNG DÂN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)

(1) ………………………………

(2) ………………………………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:  /TB- ….. (2)

……., ngày … tháng … năm …..

 

THÔNG BÁO

Về việc từ chối tiếp công dân

Ngày……. tháng…. năm ……, ông (bà) ………………………………………………………………. (3)

Số CMND/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân): ……………………………………………………………. ,

ngày cấp: …./…/…., nơi cấp ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………….đến ………………………………………. (2)

để khiếu nại (tố cáo) về việc……………………………………………………………………………… (4)

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại (tố cáo) và nghe công dân trình bày, ………………………….(2) nhận thấy vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát và thông báo trả lời bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 9 Luật tiếp công dân năm 2013, ……………………………………………………….. (2)

từ chối tiếp nhận nội dung khiếu nại (tố cáo) của ông (bà) ……………………………………….. (3)

………..(2) thông báo để ông (bà) được biết; đề nghị ông (bà) chấp hành theo quy định của pháp luật, chấm dứt khiếu nại (tố cáo)./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– (1) …. (để báo cáo);
– (5)…… (để phối hợp);
– Lưu: VT, hồ sơ.

Thủ trưởng, cơ quan, tổ chức, đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn kê khai mẫu thông báo về việc từ chối tiếp công dân

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp công dân.

(3) Họ tên người khiếu nại (tố cáo).

(4) Tóm tắt nội dung khiếu nại (tố cáo).

(5) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Liên kết tham khảo: