Tải mẫu thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng trên đất trồng lúa

Mẫu thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng trên đất trồng lúa tại Phụ lục ban hành tại Nghị định 62/2019/NĐ-CP

MẪU THÔNG BÁO KHÔNG TIẾP NHẬN BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG 

     Mẫu thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng trên đất trồng lúa được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ

ỦY BAN NHÂN DÂN
(cấp xã, phường, thị trấn)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…….

…, ngày …… tháng …. năm …….

 

THÔNG BÁO

Về việc không tiếp nhận
Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Căn cứ quy định tại Nghị định số  /2019/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ………………………………… thông báo:

Không tiếp nhận đơn đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa của………………………..(họ, tên người đại diện của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức);

Địa chỉ ……………………………………………………………………….…………

Lý do không tiếp nhận: ………………………………..………………………………

Yêu cầu Ông/Bà/tổ chức ……………………. thực hiện Thông báo này và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.


Nơi nhận:
– Người sử dụng đất;

– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ký, họ tên và đóng dấu)

>>> Tải mẫu thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng trên đất trồng lúa

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng trên đất trồng lúa  quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai