Tải mẫu quyết định về việc trưng cầu giám định

Tải mẫu quyết định về việc trưng cầu giám định: Điều 1. Trưng cầu… (9) thực hiện việc giám định đối với ..Điều 2. Kinh phí trưng cầu giám định ......

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ)

(1)…………………………………
(2)…………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:       /QĐ-……(3)

………, ngày …. tháng …. năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trưng cầu giám định

…………………………………….. (4)

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số …/2016/TT-TTCP ngày …. tháng ….. năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP;

Căn cứ ………………………………………………………………………………………………………….. (5)

Xét đề nghị của ………………………………(6) về việc trưng cầu giám định ………….(7),

Xét ……………………………………………………………………………………………………………….. (8),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trưng cầu ……… (9) thực hiện việc giám định đối với …………………………….. (7).

Điều 2. Kinh phí trưng cu giám định (nếu phải chi trả) do ………… (2) chi trả theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà) (6), (9) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
– (1);
– Như 
Điều 3;
– Lưu:…

…………………………(4)
(Kýghi rõ họ tên và đóng dấu)

     >>> Tải mẫu quyết định việc trưng cầu giám định

Hướng dẫn quyết định về việc trưng cầu giám định

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định trưng cầu giám định.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định trưng cầu giám đnh.

(4) Người giải quyết khiếu nại.

(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(6) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh.

(7) Đối tượng, nội dung giám định.

(8) Lý do của việc trưng cầu giám định.

(9) Cơ quan, tổ chức thực hiện việc giám định.

Liên kết tham khảo: