Tải mẫu quyết định về việc thay đổi Người giám sát

Mẫu quyết định về việc thay đổi Người giám sát số 03 ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 05/2015/TT-TTCP, cụ thể như sau:

Mẫu quyết định về việc thay đổi Người giám sát ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 05/2015/TT-TTCP 

(1)………………………….

(2)………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:       /QĐ-……..(3)

                                             ………, ngày … tháng … năm……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người giám sát

……………………….………………..(4)

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ……………………………………………………………………………………………………………………… (5);

Căn cứ……………………………………………………………………………………………………………………… (6);

Căn cứ Quyết định số……………… ngày……../……../…….. của ……………..…. về …………………… (7);

Xét đề nghị của………………………………………………………………………………………………………………. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các ông (bà) có tên sau đây giám sát/ tham gia Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số ……………… kể từ ngày………/……../……….:

1. Ông (bà)…………………………………………………… , chức vụ………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Các ông (bà) sau đây thôi giám sát/tham gia Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra:

1. Ông (bà)…………………………………………………….. , chức vụ………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………

Các ông (bà) có tên tại Điều này có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát cho ………………………… trước ngày…./…./….

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trưởng đoàn thanh tra, các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2  và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:

– (1);

– Như Điều 3;

– Lưu:…

……………………………..(4)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định về việc thay đổi Người giám sát:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định thay đổi Người giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định thay đổi Người giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

(4) Chức danh của người ra quyết định thay đổi Người giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(6) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ra quyết định thay đổi Người giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

(7) Tên quyết định giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

>>> Tải mẫu quyết định về việc thay đổi Người giám sát

Liên kết tham khảo: