Tải mẫu quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Tải mẫu quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội: Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm....

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

    Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tại mẫu 06B-HBQP:

BỘ QUỐC PHÒNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

S: ……../QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 79/2008/QĐ-BQP ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ ……….(1)……… của đồng chí ……………………………….

Căn cứ Công văn số ……………………. ngày …./…../…….. của …………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chế độ chính sách,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số …………../QĐ-BHXH ngày ….../……./……….. của Giám đc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về việc hưởng chế độ ………..(1)…………….. đối với:

Đồng chí: …………………………………………………………………………………………..

Cấp bậc, chức vụ, chức danh, nghề nghiệp: ……………………………………………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………

Mức trợ cấp đã hưởng: ……………………………………………………………………. đồng

Lý do hủy:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Thu hồi số tiền đã chi trả (nếu có), gồm:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Tng s……………………………………………………………. đồng.

(Bằng chữ …………………………………………………………………………..)

Điều 3. Các đng chí Trưởng phòng Chế độ chính sách, Thủ trưởng các phòng (ban) liên quan thuộc BHXH Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng đơn vị và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Cá nhân;
– BHXH tỉnh, thành phố…(2);
– Cơ quan nhân sự trực thuộc Bộ;
– Tài chính nơi đã chi trả;
– Lưu: BHXH BQP, BHXH Việt Nam.

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

 Hướng dẫn ghi mẫu quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 

(1) Ghi rõ chế độ phải hủy;

(2) Nếu hủy quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng thì mới hiển thị nội dung này.

     Bạn có thể tải mẫu quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tại:

    >>>>> Quyết định về hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

    Trên đây là mẫu quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo