Tải mẫu quyết định về việc công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

Tải mẫu quyết định về việc công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ: QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đồng chí: …. Giới tính: …Ngày, tháng, năm sinh:....

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA DÂN QUÂN TỰ VỆ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ)

 

…………1
………………..2
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:      /QĐ-…….3

….., ngày    tháng    năm ……4

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

………………………………….…5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;6

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ vào Nghị định số …. /…./NĐ-CP ngày…. tháng …. năm …. của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng BCHQS ………………………………….7

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng chí: ………………………………………….. Giới tính: ……………………………8

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………..9

Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………. 10

Nơi thường trú, hoặc cơ quan, đơn vị công tác: …………………………………………………..11

Được kết nạp vào Dân quân tự vệ từ ngày ………. tháng ……. năm ………..12

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

………………………………..13 và ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Cá nhân có tên tại Điều 1;

– ………….;14
– …………..;15

– Lưu: VT ……..; H……16

……………17
(Ký tên, đóng dấu)
Nguyễn Văn B

     >>> Tải mẫu quyết định về việc công dân thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ

Ghi chú khi kê khai mẫu Quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

1 Tên cơ quan, đơn vị chủ quản trực tiếp (trừ văn bản của Bộ Quốc phòng, các đơn vị kinh tế không có công ty mẹ, UBND các cấp).

2 Tên UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

3 Số văn bản và tên viết tắt của cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

4 Địa danh hành chính và ngày, tháng, năm nơi cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

5 Ghi chức vụ của người ra quyết định.

6 Nêu các căn cứ trực tiếp và căn cứ pháp lý để ban hành quyết định.

7 BCHQS cấp xã hoặc BCHQS cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

8 Ghi đầy đủ: Họ, tên đệm, tên khai sinh; giới tính nam hoặc nữ.

9 Ghi ngày, tháng, năm sinh.

10 Ghi quê quán của bố đẻ (từ cấp xã).

11 Ghi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú đối với công dân được kết nạp vào Dân quân; ghi cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với công dân được kết nạp vào Tự vệ,

12 Ghi ngày, tháng, năm ký quyết định kết nạp công dân vào DQTV.

13 Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã, hoặc Chỉ huy trưởng BCHQS cơ quan tổ chức ở cơ sở thuộc tỉnh, huyện hoặc chỉ huy đơn vị tự vệ (nơi không có BCHQS).

14 Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã, hoặc Chỉ huy trưởng BCHQS cơ quan tổ chức ở cơ sở thuộc tỉnh, huyện hoặc chỉ huy đơn vị tự vệ (nơi không có BCHQS).

15 Văn phòng UBND cấp xã hoặc Văn phòng cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định.

16 Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

17 Chức vụ người ký. 

Liên kết tham khảo: