Tải mẫu quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt dụng cụ chỉnh hình

Tải mẫu quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt dụng cụ chỉnh hình: Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ....

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP TIỀN MUA PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP SINH HOẠT DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

   Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt dụng cụ chỉnh hình được quy định tại mẫu 03G-HBQP:

BỘ QUỐC PHÒNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt dụng cụ chỉnh hình

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 (1);

Căn cứ Quyết định số 79/2008/QĐ-BQP ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN của đồng chí ……………………………………..;

Theo chỉ định tại giấy chỉ định s………………. ngày…../…../………… của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng (hoặc bệnh viện) ………………………………………….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng chí: …………………………………………………. Nam (nữ): …………………

Sinh ngày: ………/…../ ………………………..

Cấp bậc, chức vụ, chức danh, nghề nghiệp: ………………………………………………..

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………

Bị TNLĐ/BNN ngày: …….……………………………

Hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN từ ngày ……………./ ……………………

Được cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình.

Thời điểm cấp: Ngày ……….………./ ………………………………….

Điều 2. Mức trợ cấp như sau:

1. Đối với phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình:

……………………………………… niên hạn (2) ………. năm; số lượng …………………

Số tiền: ……………… đồng x số lượng = ………………………………. đồng.

2. Đối với vật phẩm phụ hằng năm (nếu có):

…………………………………………….. đồng.

+ ……………………………………………. đồng.

3. Đối với bảo trì phương tiện hằng năm (nếu có) …………………………….. đồng.

4. Đối với tiền tàu xe (nếu có) ………………………………………………….. đồng.

Tng s tin: …………………………………………………………………………………….

(Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………..).

Nơi nhận trợ cấp: Tài chính đơn vị.

Điều 3. Các đồng chí Trưởng phòng Chế độ chính sách BHXH Bộ Quốc phòng, Thtrưởng đơn vị và đng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
– Cá nhân; 

– Tài chính đơn vị;
– Cơ quan nhân sự trực thuộc Bộ;
– Lưu: BHXH BQP
.

GIÁM ĐC
(, ghi rõ họ tên, đóng du)

về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt dụng cụ chỉnh hình

Về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt dụng cụ chỉnh hình

    Hướng dẫn ghi mẫu quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt dụng cụ chỉnh hình

(1) Trường hợp TNLĐ/BNN hưởng từ ngày 01/7/2016 trở đi thì thay bằng “Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015”;

(2) Ghi niên hạn theo quy định; trường hợp lắp mắt giả thì không thể hiện niên hạn.

    Bạn có thể tải mẫu về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt dụng cụ chỉnh hình tại:

    >>>>> Mẫu quyết định về cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt dụng cụ chỉnh hình

    Trên đây là mẫu quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh dụng cụ chỉnh hình. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo