Tải mẫu quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn phần

Tải mẫu quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn phần: Căn cứ theo Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2013 của ....

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU TOÀN PHẦN

   Căn cứ theo Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cụ thể tại phụ lục số 06 quy định về mẫu quyết định về việc tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn phần:

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/TP….
THANH TRA SỞ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:       /QĐ-TTr

(1)……, ngày….. tháng…..năm..…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ

CHÁNH THANH TRA

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động;

Căn cứ Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Biên bản vi phạm nội dung hợp đồng lao động do ….(2)... lập hồi …. giờ ……. ngày….. tháng…. năm…… tại            ;

Xét đề nghị của…………………………………………………………………………………………….. ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyên bố vô hiệu toàn bộ đối với hợp đồng lao động số…(3)…ký ngày…… tháng…….năm…. ký giữa một bên là:

Ông/bà……………(4)…………………………….. ; Chức danh……………………………………. ;

Số chứng minh nhân dân……………………Cấp ngày…… tại……………………………… ;

Đại diện cho ………(5)…………………………………………………………………………………… ;

Địa chỉ ……….(6)………………………………………………………………………………………….. ;

Với một bên là:

Ông/bà (7)……………………………………………….. ;

Số chứng minh nhân dân……………………Cấp ngày…… tại……………………………… ;

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………… ;

Điều 2. Trong thời hạn ….(8)… làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định này; người sử dụng lao động và người lao động phải tiến hành giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền và lợi ích của mỗi bên trong thời gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ đến khi hai bên giao kết hợp đồng lao động mới được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Ông/bà…….(4)…… và …….(7)…… có trách nhiệm thi hành quyết định này. Trường hợp không đồng ý với quyết định này, các bên có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
– ………;
– ………;
– Lưu: VT,……

CHÁNH THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn phần

Tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn phần

  2. Hướng dẫn viết mẫu quyết định về việc tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn phần

(1) Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

(2) Tên và chức vụ của người lập Biên bản về hợp đồng lao động có nội dung vi phạm pháp luật.

(3) Trường hp có nhiều hợp đồng lao động có cùng nội dung vi phạm thì Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành một quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ kèm theo danh sách các hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ.

(4) Họ và tên của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, doanh nghiệp.

(5) Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

(6) Địa chỉ nơi đóng trụ sở chính hoặc nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

(7) Họ và tên người lao động.

(8) Thời gian cụ thể đối với tng loại vi phạm quy định tại Điều 11 Nghị định số 44/2013/NĐ-CPngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.

   Bạn có thể tải mẫu quyết định về việc tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn phần tại:

   >>>>> Mẫu quyết định về tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

 

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn phầnquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.