Tải mẫu quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Tải mẫu quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính: Căn cứ theo nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định về mẫu quyết định tạm giữ người theo thủ tục...

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ theo nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định về mẫu quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, cụ thể theo mẫu số 12:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:…/QĐ-TGN

2, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 122, Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số …./……. ngày … tháng … năm …….. (nếu có),

Tôi: ………………… Chức vụ: ……………… Đơn vị: ………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với:

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………………..   

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………….. Quốc tịch: ……………………………………………….

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………..   

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số:………………………………………………………………………………….

Cấp ngày: …………………………. Nơi cấp: …………………………………………………………………..

Do Ông/Bà đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính3………………………. quy định tại4…………..

Tình trạng của người bị tạm giữ5:………………………………………………………………………………

Địa điểm tạm giữ6:………………………………………………………………………………………………….

Thời gian tạm giữ là ….. giờ …. phút, kể từ … giờ … phút ngày … tháng … năm … đến … giờ … phút ngày … tháng … năm ….

Việc tạm giữ được thông báo cho:7………………………………………………………………………….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông/Bà8………………………………………………… để chấp hành.

Ông/Bà bị tạm giữ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2.9 ………………………………………….. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3; 

– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

   2. Hướng dẫn viết mẫu quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi tóm tắt hành vi vi phạm;

4 Điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

5 Ghi lại tình trạng chung (tình trạng sức khỏe, đặc điểm hình dáng, đặc điểm quần áo, tài sản cá nhân,…) của người bị tạm giữ tại thời điểm ra Quyết định.

6 Ghi rõ địa chỉ nơi tạm giữ.

7 Ghi họ tên, địa chỉ thân nhân hoặc tên, địa chỉ cơ quan nơi làm việc hoặc học tập của người bị tạm giữ (người ra quyết định tạm giữ hỏi và theo yêu cầu của người bị tạm giữ). Trường hợp tạm giữ người chưa thành niên vi phạm hành chính vào ban đêm hoặc thời gian giữ người trên 06 giờ, thì người ra Quyết định phải thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên biết.

8 Cá nhân vi phạm.

9 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện việc tạm giữ.

    Bạn có thể tải mẫu quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính tại:

    >>>>> Mẫu quyết định tạm giữ người theo thủ tục trong hành chính

   Trên đây là mẫu quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: