Tải mẫu quyết định khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chính

Tải mẫu quyết định khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chính: Căn cứ theo nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định về mẫu quyết định...

 QUYẾT ĐỊNH KHÁM NƠI CẤT GIẤU TANG VẬT PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

   Căn cứ theo nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định về mẫu quyết định khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chính, cụ thể theo mẫu số 18: 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…/QĐ-KNCGTVPT

2, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Khoản 1 Điều 123, Điều 129 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số …./…….. ngày … tháng … năm … (nếu có),

Tôi: ………………… Chức vụ: ……………… Đơn vị: ………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:3

………………………………………………………………………………………………………………………….

Chủ nơi bị khám:

Ông (Bà)/Tổ chức4:……………………………………… Quốc tịch:…………………………………………

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:……………………………………………….

Cấp ngày: …………………………. Nơi cấp:……………………………………………………………………

Lý do khám:5…………………………………………………………………………………………………………

Phạm vi khám:6……………………………………………………………………………………………………..

Thời gian khám:…………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức: ……………………………………….. để chấp hành.

Ông (Bà)/tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2.7……………………………………… để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chính

Khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chính

  2. Hướng dẫn viết mẫu khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chính.

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ nơi khám và địa chỉ cụ thể của nơi bị khám.

4 Người sở hữu, quản lý, sử dụng nơi bị khám.

5 Ghi rõ lý do khám theo Khoản 1 Điều 129 Luật xử lý vi phạm hành chính.

6 Ghi rõ khám toàn bộ nơi làm việc, … hoặc khám một phần của các nơi đó.

7 Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị người chủ trì thực hiện việc khám.

    Bạn có thể tải mẫu quyết định khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chính tại:

    >>>>> Quyết định khám nơi cất giấu tang vật phương tiện trong vi phạm hành chính

   Trên đây là mẫu quyết định khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: