Tải mẫu quyết định giảm miễn tiền phạt vi phạm hành chính

Tải mẫu quyết định giảm miễn tiền phạt vi phạm hành chính: Hướng dẫn viết mẫu quyết định giảm miễn tiền phạt vi phạm hành chính.....

QUYẾT ĐỊNH GIẢM MIỄN TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:…/QĐ-………2

3, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Giảm miễn tiền phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………../QĐ-XPVPHC ngày … tháng … năm … do ……………………………………………………… ký;

Căn cứ Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền số ……./QĐ-HTHQĐPT ngày …tháng … năm …… do ……………………………….. ký;

Xét Đơn đề nghị giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính ngày … tháng … năm ……. của ông (bà) ………………………………. được…………………………………………………. xác nhận,

Tôi: ………………………………… Chức vụ: …………………………… Đơn vị : …………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm/Miễn 6tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …/QĐ-XPVPHC ngày … tháng … năm … do ………………….. ký.

Số tiền phạt mà Ông/Bà :…………………………………………………………………………………………

được giảm/miễn là: ………………………………. đồng (bằng chữ: ……………………. …………. ………….. )

Lý do giảm/miễn : ……………………………………………………………………………………………………

Ông/Bà được nhận lại 7 …………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho:8 ……………………………………………. tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3; 

– Ông/Bà….9
– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

giảm miễn tiền phạt vi phạm hành chính

Giảm miễn tiền phạt vi phạm hành chính

     2. Hướng dẫn viết mẫu quyết định giảm miễn tiền phạt vi phạm hành chính

Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh để thực hiện cung cấp thông tin cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu).

Ghi theo trường hợp cụ thể giảm/miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt (riêng (2) là viết tắt: GTXPVPHC/MTXPVPHC).

3 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

4 Ghi theo trường hợp cụ thể giảm/miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt (riêng (2) là viết tắt: GTXPVPHC/MTXPVPHC).

5 Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi cá nhân vi phạm cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc đã thực hiện xác nhận.

6 Ghi theo trường hợp cụ thể giảm/miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt (riêng (2) là viết tắt: GTXPVPHC/MTXPVPHC).

7 Ghi giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ theo quy định của Khoản 6 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ghi rõ họ tên của cá nhân vi phạm được giảm/miễn.

     Bạn có thể tải mẫu quyết định giảm miễn tiền phạt vi phạm hành chính tại:

    >>>>> Mẫu quyết định giảm miễn tiền phạt vi phạm trong hành chính

     Trên đây là mẫu quyết định giảm miễn tiền phạt vi phạm hành chính. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: