Tải mẫu phiếu đề xuất thụ lý giải quyết tố cáo

Tải mẫu phiếu đề xuất thụ lý giải quyết tố cáo: Kính gửi: ………Ông (bà): ………Địa chỉ: ……Có nội dung tố cáo gửi đến ……………Nội dung tố cáo:..

TẢI MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ. Thông tư này quy định quy trình giải quyết tố cáo, giải quyết lại tố cáo, bao gồm việc tiếp nhận, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo và việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

………..(1)……….
………(2)………

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

………., ngày … tháng … năm…..

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Kính gửi: …………………(3)……………………

Ông (bà): ………………………………(4)…………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Có nội dung tố cáo gửi đến …………………(5)…………………………………………

Nội dung tố cáo:

– ………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………

Căn cứ nội dung tố cáo, quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo tại …….(6)…….;

Sau khi kiểm tra các điều kiện thụ lý, đề nghị ………………..(3)…………………………………. xem xét, quyết định việc thụ lý giải quyết tố cáo nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, hồ sơ.

Người đề xuất
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

     >>> Tải mẫu phiếu đề xuất giải quyết tố cáo

Hướng dẫn kê khai  phiếu đề xuất thụ lý giải quyết tố cáo

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị lập phiếu đề xuất.

(3) Chức danh của người giải quyết tố cáo.

(4) Họ tên người tố cáo (hoặc người đại diện của những người t cáo).

(5) Người có thm quyền giải quyết hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận t cáo.

(6) Điều, khoản, văn bản quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Liên kết tham khảo: