Tải mẫu tờ khai xin cấp giấy phép xuất bản bản tin

Tải mẫu tờ khai xin cấp giấy phép xuất bản bản tin: Tên cơ quan, tổ chức xin cấp Giấy phép xuất bản bản tin..........Địa chỉ:.............Điện thoại:.....

TẢI MẪU TỜ KHAI XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC                                                                                      Biểu mẫu số 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …. tháng …. năm ……..

 

TỜ KHAI XIN CẤP GIẤY PHÉP

XUẤT BẢN BẢN TIN

Kính gửi: Bộ Văn hóa – Thông tin

 1. Tên cơ quan, tổ chức xin cấp Giấy phép xuất bản bản tin………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………..

Fax:………………………………………………………………………………………………………………………….

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép số:…………………………………………. Cấp ngày: ………………………………………………..

Cơ quan cấp giấy phép:………………………………………………………………………………………………

Số đáng ký kinh doanh (nếu có):………………………………………………………………………………….

 1. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin:

Họ và tên:…………………… Sinh ngày:……………………… Quốc tịch:……………………………………

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………………

Số Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:………………………………………………………………..

Nơi cấp:……………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (kèm theo sơ yếu lý lịch)……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có):…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………..

Fax:………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Tên bản tin:………………………………………………………………………………………………………….
 2. Địa điểm xuất bản bản tin:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………..

Fax:………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Nội dung thông tin và mục đích thông tin:……………………………………………………………..
 2. Đối tượng phục vụ:………………………………………………………………………………………………
 3. Phạm vi phát hành:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Thể thức xuất bản: ………………………………………………………………………………………………

– Kỳ hạn xuất bản:……………………………………………………………………………………………………..

– Khuôn khổ: ……………………………………………………………………………………………………………

– Số trang: ………………………………………………………………………………………………………………..

– Số lượng: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Ngôn ngữ thể hiện: …………………………………………………………………………………………………

10 Nơi in: ………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Phương pháp phát hành (qua bưu điện, tự phát hành)……………………………………………
 2. Số người tham gia thực hiện nội dung bản tin:

Tổng số: ………………………………………….. Nam: ………………………………. Nữ:……………………..

Số thứ tự

Họ và tên

Công việc

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tài chính:

– Số kinh phí một kỳ xuất bản: ……………………………………………………………………………………

– Nguồn kinh phí: ……………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam đoan thực hiện đúng các quy định trong Giấy phép xuất bản và các quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung thông tin và hoạt động của bản tin.

Văn bản kèm theo

Người đại diện theo pháp luật

của cơ quan, tổ chức

(Ký tên, đóng dấu)

     >>> Tải mẫu tờ khai xin phép xuất bản

Liên kết tham khảo: