Tải mẫu tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

Tải mẫu tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo: Họ và tên người có công (1)...........là: (2)................Ngày tháng năm sinh:..

TẢI MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Mẫu số 01/ƯĐGD

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

T KHAI

ĐNGHỊ GIẢI QUYẾT CH ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Họ và tên người có công (1)……………………………………………là: (2)………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:………………………………………Nam/Nữ…………………………………………………….

Số hồ sơ: ………………………………………….

Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường)………………………… Quận (huyện)……………………………………

Tỉnh (thành phố)………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đang quản lý chi trả trợ cấp: …………………………………………………………………………………………

Tôi là (3)……………………………………………… quan hệ với người có công (4):………………………………

Đnghị giải quyết ưu đãi giáo dục, đào tạo đi với:

STT

Họ và tên (5)

Ngày, tháng, năm sinh

Quan hệ với người có công

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Hình thức nhận chế độ ưu đãi:

 

Trực tiếp tại cơ quan LĐTBXH

 

Qua Tài khoản cá nhân. Số TK:…………………………………. Tại NH…………………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6)
Ông/bà…………………………………………………..

có bản khai như trên là đúng.

… …, ngày… … tháng… …năm… …
NGƯỜI KHAI
(Ký tên và ghi rõ họ, tên)

Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

>>> Tải mẫu tờ khai về việc đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

Ghi chú tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

(1) Ghi rõ họ tên người có công.

(2) Ghi rõ loại đi tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ mất sức lao động).

(3) Ghi họ tên người đứng khai.

(4) Ghi quan hệ người đứng khai với người có công.

(5) Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp.

(6) Xác nhận của cơ quan có thm quyn:

Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản .

Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.

Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đi với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.

Liên kết tham khảo: