Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới

Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới: Căn cứ theo Thông tư 41/2011/TT-BCA hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công...

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI

   Căn cứ theo Thông tư 41/2011/TT-BCA hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào do Bộ Công an ban hành. Cụ thể mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây:

CÔNG AN TỈNH (TP)…….
PHÒNG QUẢN LÝ XNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CAMPUCHIA


Ảnh 4×6 cm mới chụp mặt nhìn thẳng đầu để trần
(1)

1- Họ và tên (chữ in hoa):………………………………………………………….. 2- Nam □        Nữ □

3- Sinh ngày ………. tháng …… năm ……………. Nơi sinh (tỉnh, TP)……………………………………….

4- Giấy CMND số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cấp: ……. /……. /…………. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………………………………………………………..

5- Dân tộc………………………….. 6- Tôn giáo…………………… 7- Số điện thoại:……………………….

8- Địa chỉ thường trú  □  tạm trú  □  Số nhà ………………. đường phố (thôn)…………………………….

phường (xã)……………….. quận (huyện)……………………. thành phố (tỉnh)………………………………

9- Nghề nghiệp:……………………………… 10- Tên, địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

11- Mục đích xuất cảnh:………………………………………………………………………………………………

12- Những điều muốn ghi thêm (nếu có):………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.

 

Xác nhận
của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức
(2)

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại …… ngày … tháng … năm ……
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

đơn đề nghị cấp giấy thông hành biên giới

Đơn đề nghị cấp giấy thông hành biên giới


Hướng đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia

(1) Dán vào khung 1 ảnh, kèm theo 01 ảnh để cấp giấy thông hành

(2) Thủ trưởng cơ quan trực tiếp đóng dấu giáp lai vào ảnh và xác nhận vào tờ khai.

     Bạn có thể tải mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia tại:

     >>>>> Đề nghị xin cấp giấy thông hành biên giới

    Trên đây là mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

 Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: