Tải mẫu kết quả giáo dục giúp đỡ người được giáo dục tại xã phường thị trấn

Tải mẫu kết quả giáo dục giúp đỡ người được giáo dục tại xã phường thị trấn: Tôi là ………… đại diện cho(2) ……………. được phân công quản lý, giáo dục người

TẢI MẪU KẾT QUẢ GIÁO DỤC GIÚP ĐỠ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁO DỤC TẠI XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

BÁO CÁO

Kết quả giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn

(Lần thứ ……………..)

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) …………………………………

Tôi là ……………………………… đại diện cho(2) ……………………………………………………. được phân công quản lý, giáo dục người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ……/QĐ- ……. ngày …../ …../…… của Chủ tịch UBND(1) ………………………….

Xin báo cáo về việc thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có lai lịch sau đây (đang là người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số …../QĐ-……… ngày ……/…./…….. của Chủ tịch UBND (1) ………………):

Họ và tên: ……………………………… Tên gọi khác …………………………… nam/nữ …………

Sinh ngày ……/……../ …………. ; tại: …………………………………………………………………

Số CMND: ……………………………; ngày cấp: …………………..; nơi cấp: ……………………..

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

Quá trình được phân công quản lý, giáo dục người có lai lịch nêu trên từ ngày …../ …../ …….. đến ngày ……./ ……../ …………., tôi có nhận xét như sau:

Đã có những tiến bộ:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tồn tại cần khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Phương hướng, biện pháp quản lý, giáo dục tiếp theo và kiến nghị:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Vậy xin báo cáo Chủ tịch UBND(1) ……………………………………………………………………… để biết và cho ý kiến chỉ đạo.

 

 

………., ngày …… tháng ….. năm ………
NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

     >>> Tải mẫu kết quả giáo dục và giúp đỡ người được giáo dục tại xã phường thị trấn

Hướng dẫn kê khai kết quả giáo dục giúp đỡ người được giáo dục tại xã phường thị trấn

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Tên cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục.

 Liên kết ngoài tham khảo: