Tải mẫu kế hoạch giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Tải mẫu kế hoạch giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra được ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 05/2015/TT-TTCP tại đây

Mẫu kế hoạch giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra được ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 05/2015/TT-TTCP

(1)………………………….

(2)………………………….

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 —————

 

                                                 ………, ngày … tháng … năm……

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH TRA

 

Thực hiện Quyết định số… ngày …/…/… của …………….(3) về việc giám sát ……………………(4),……………………. (5) lập kế hoạch tiến hành giám sát như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

– Mục đích

– Yêu cầu

II. Nội dung giám sát

……………………………………………………………………………………………………………………………….. (6)

III. Hình thức giám sát

………………………………………………………………………………………………………………………………. (7)

IV. Tổ chức thực hiện

– Tiến độ thực hiện

– Chế độ thông tin, báo cáo

– Điều kiện vật chất đảm bảo hoạt động giám sát

– Những vấn đề khác (nếu có).

 

Phê duyệt của ………………….(3)

                               ……………………….(5)
                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Nơi nhận:

– (3);

– Đoàn thanh tra;

– Lưu:….

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu kế hoạch giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra:

(1) Tên cơ quan tiến hành giám sát đối với trường hợp thành lập Tổ giám sát; tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị được giao giám sát hoặc trực tiếp quản lý người giám sát.

(2) Tên Tổ giám sát hoặc cơ quan, đơn vị được giao giám sát hoặc trực tiếp quản lý người giám sát.

(3) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(4) Tên quyết định giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

(5) Tổ trưởng Tổ giám sát hoặc công chức được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

(6) Nội dung giám sát theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

(7) Lựa chọn hình thức giám sát theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

>>> Tải mẫu kế hoạch giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Liên kết tham khảo: