Tải mẫu Giấy ủy quyền trong lĩnh vực đấu thầu – Luật Toàn Quốc

Mẫu Giấy ủy quyền trong lĩnh vực đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mẫu Giấy ủy quyền trong lĩnh vực đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN (1)

Hôm nay, ngày ……… tháng ……. năm …….., tại ……………………………….

Tôi là …………………………… (2), là người đại diện theo pháp luật của ………………………….(3) có địa chỉ tại …………………………..(4) bằng văn bản này ủy quyền cho ……………………..(5) thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu …………………….(6) thuộc dự án …………………(7) do ……………(8) tổ chức:

[- Ký đơn dự thầu;

– Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);

– Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT;

– Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

– Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

– Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn](9)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ………………..(10). …………………….(11) chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ………………..(12) thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày …….. đến ngày  ……..(13). Giấy ủy quyền này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ …….. bản, người được ủy quyền giữ …… bản, Bên mời thầu giữ……. bản.

 

Người được ủy quyền

(Ghi tên, chức danh,

ký tên và  đóng dấu (nếu có))

Người ủy quyền

(Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu,

chức danh, ký tên và đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu Giấy ủy quyền trong lĩnh vực đấu thầu:

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu

(3) Ghi tên nhà thầu

(4) Ghi địa chỉ của nhà thầu

(5) Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền

(6) Ghi tên gói thầu

(7) Ghi tên dự án

(8) Ghi tên Bên mời thầu

(9) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(10) Ghi tên nhà thầu

(11) Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu

(12) Ghi tên người được ủy quyền

(13) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.

>>> Tải mẫu giấy ủy quyền trong lĩnh vực đấu thầu

Liên kết ngoài tham khảo: