Tải mẫu giấy đề nghị gia nhập Đoàn Luật sư

Tải mẫu giấy đề nghị gia nhập Đoàn Luật sư Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV của Ban thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA NHẬP ĐOÀN LUẬT SƯ

Mẫu giấy đề nghị gia nhập Đoàn Luật sư là mẫu số 09 Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV của Ban thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc ban hành các biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư và gia nhập Đoàn Luật sư. Các biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư ban hành kèm theo Quyết định này thay thế các biểu mẫu ban hành kèm theo công văn số 246/LĐLSVN ngày 23/10/2014 của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam hướng dẫn thực hiện thông tư số 19/2013/TT-BTP về tập sự hành nghề luật sư và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIA NHẬP ĐOÀN LUẬT SƯ

 

Kính gửi: Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh/thành phố …………..

Tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………. Nam/Nữ………………….

Họ và tên thường dùng ………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ……………./…………./…………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………….. Email: ………………………………………………………..

Nghề nghiệp trước đây:………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……../……../…………………… Nơi cấp:………………………………………………………………

Trình độ giáo dục phổ thông:………………………………………………………………………………

Bằng Cử nhân luật số:…………………………………. Ngày cấp:…………/………/………………………..

Nơi cấp:………………………………………. Loại hình đào tạo:………………………………………………..

Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo:…………………………………………………………..

Ngành học: ……………….. Nơi đào tạo:………………..………………………………………………

Trình độ lý luận chính trị:………………………………………………………………………………….

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:…………………………………………………………………….

Ngày vào Đảng: ….……../……./…….. Ngày chính thức:………/……../…….………………………

Chứng chỉ hành nghề luật sư số:……………do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày………………….

 

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng, con)

Quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Nghề nghiệp

Nơi công tác/học tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

(ghi rõ từ năm 18 tuổi đến nay)

Từ ngày thấng năm đến ngày tháng năm

Làm công tác gì?

Nơi công tác/học tập

Giữ chức vụ gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

(ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi có nguyện vọng muốn trở thành luật sư của Đoàn Luật sư …………, tôi làm Giấy này đề nghị Ban Chủ nhiệm xem xét kết nạp tôi vào Đoàn Luật sư. Tôi cam kết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật Luật sư. Nếu được kết nạp vào Đoàn Luật sư tôi xin hứa: Chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Nội quy Đoàn Luật sư và các quy định khác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư.

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên. Nếu có điều gì không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

 

……………, ngày…… tháng…. năm…….

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

………………………………

Hồ sơ gửi kèm Giấy đăng ký gia nhập Đoàn Luật sư:

– Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

– Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư (có chứng thực);

– 02 ảnh 2x3cm (để làm thẻ luật sư);

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về mẫu giấy đề nghị gia nhập Đoàn Luật sư quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Hồng Hạnh