Tải mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và hướng dẫn sử dụng

Tải mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và hướng dẫn sử dụng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP, cụ thể:

   MẪU ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự số 92-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: ………………………………………)(1)

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN ..…………………………………………………………………………..(2)

Họ tên người yêu cầu:

1(3)………………………………………………………………………………. Sinh năm:…………………………….

Địa chỉ(4):……………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………..…… Fax:……………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử:…………………………………………………………………………………………. (nếu có).

2…………………………………………………………….. Sinh năm:………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………..……… Fax:……………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử:…………………………………………………………………………..………… (nếu có).

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5)………………………………………………………..

việc như sau…………………………………………………………………………………………………………

1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:………………………………………………………………………

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…………………………………..

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: …………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết(6): …………………………………………………………………………………………………………………….

5. Thông tin khác(7):………………………………………………………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có(8):

1………………………………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

 

                      ………., ngày……tháng……năm …(9)

                                 NGƯỜI YÊU CẦU(10)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự số 92-DS:

(1) Ghi loại việc dân sự mà yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (Ví dụ: Yêu cầu tuyên bố một người mất tích; yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi,…).

(2) và (5) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu đó.

(4) Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). Ghi địa chỉ nơi làm việc nếu người yêu cầu là cá nhân (ví dụ: Công ty TNHH Hải An, số 264 phố ĐC, quận BĐ, thành phố H).

(6) Ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, địa chỉ nơi làm việc của những người mà người yêu cầu cho rằng có liên quan đến vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.

>>> Tải mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và hướng dẫn sử dụng

Liên kết tham khảo: