Tải mẫu đơn làm hộ chiếu cho trẻ em

Tải mẫu đơn làm hộ chiếu cho trẻ em: TỜ KHAI (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

1. Biểu mẫu đơn làm hộ chiếu cho trẻ em

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

1. Họ và tên (chữ in hoa) …………………………………………………………………. 2. Nam ……Nữ……..

3. Sinh ngày …….. tháng …….. năm ………… Nơi sinh (tỉnh, TP) …………………………………………

4. Giấy CMND ……………………..(2)Ngày cấp: ….. /…../ .….. Nơi cấp (tỉnh, TP) ………………………

5. Dân tộc …………………… 6. Tôn giáo ………………………… 7. Số điện thoại ………………………….

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Địa chỉ tạm trú (ghi theo sổ tạm trú) …………………………………………………………………………….

10. Nghề nghiệp …………………………….. 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có) ………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Cha: họ và tên ……………………………………………………………….sinh ngày: ……… / ……./……..

Mẹ: họ và tên …………………………………………………………………….. sinh ngày: ……../ ………/……..

Vợ, chồng: họ và tên ………………………………………………………….. sinh ngày: ………. /………/…….

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số …………………cấp ngày: ……../ …….. /………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

14. Nội dung đề nghị (3): ……………………………………………………………………………………………….

15. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):                                        

Họ và tên (chữ in hoa) …………………………………………………………….. Nam c Nữ c       

Sinh ngày: ….. tháng …… năm…….. Nơi sinh (tỉnh, TP): …………………………………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.                                           

     Xác  nhận

của Trưởng Công an xã/ phường/ thị trấn(4) hoặc của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại…………., ngày ….. tháng ….. năm 20 ….

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Họ và tên: ……………………………………………………………..

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH……………………

                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

mẫu đơn làm hộ chiếu cho trẻ em

2. Cách kê khai mẫu đơn làm hộ chiếu cho trẻ em

(1) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.

(2) Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau; nếu CMND có 12 số thì điền vào 12 ô.

(3) Ghi cụ thể : Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

(4) Trưởng Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với các trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi. Trường hợp uỷ thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.

>>> Tải Mẫu tờ khai làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi

Liên kết tham khảo:

3.7/5 - (3 bình chọn)