Tải mẫu đơn khiếu nại mới nhất theo quy định của pháp luật

Tải mẫu đơn khiếu nại mới nhất theo quy định của pháp luật Kính gửi: ….(1) Họ và tên: .................... (2); Mã số hồ sơ ……. Địa chỉ:......

TẢI MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

…….., ngày ….. tháng …. năm…...

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ……………………………….(1)

Họ và tên: ……………………………………………………… (2); Mã số hồ sơ ………………….(3)

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Khiếu nại ………………………………………………………………………………………………………. (4)

Nội dung khiếu nại …………………………………………………………………………………………. (5)

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

 

 

Người khiếu nại
(ký và ghi rõ họ tên)

     >>> Tải mẫu đơn khiếu nại

Hướng dẫn kê khai đơn khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên ca người khiếu nại,

– Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vhành chính gì, của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

– Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

– Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có).

Liên kết tham khảo: