Tải mẫu đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ

Tải mẫu đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ: Kính gửi:…………………1. Phần khai cá nhân Họ và tên: …………………………………………….Năm sinh..................................

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LIỆT SĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận liệt sĩ

Kính gửi:…………………………………

1. Phần khai cá nhân

Họ và tên: …………………………………………….Năm sinh……………………………..

Nguyên quán:……………………………………………………………………………………………..

Trú quán:……………………………………………………………………………………………………

Mối quan hệ với người hy sinh:…………………………………………………………………….

2. Phần khai về người hy sinh

Họ và tên: ………………………………………Năm sinh…………………………………….

Nguyên quán:……………………………………………………………………………………………..

Trú quán:……………………………………………………………………………………………………

Địa phương, cơ quan, đơn vị trước khi nhập ngũ hoặc tham gia cách mạng:……..

Hy sinh ngày……tháng……năm……..;

Cấp bậc chức vụ khi hy sinh:………………………………………………………………………..

Đơn vị, cơ quan khi hy sinh:…………………………………………………………………………

Nơi hy sinh:……………………………………………………………………………………………….

Trường hợp hy sinh:……………………………………………………………………………………

Nguồn tin cuối cùng nhận được (nếu có) và giấy tờ gửi kèm theo gồm:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….. /.

 

Chứng nhận của UBND xã, phưng (hoặc cơ quan quản lý)

(Xác nhận phần khai cá nhân tại Điểm 1)

Ngày….. tháng…. năm….
(Ký tên, đóng du)

….., ngày…. tháng…. năm….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

>>> Tải mẫu đơn đề nghị để xác nhận liệt sĩ

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ

  • Ghi rõ mối quan hệ với người tham gia CM: cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc người thờ cúng;
  • Nơi hy sinh ghi rõ thôn hoặc xóm, xã, huyện, tỉnh;
  • Đơn vị hy sinh ghi rõ từ cấp Đại đội trlên (đối với quân đội, công an) hoặc trung đội (đối với dân quân, du kích).

Liên kết tham khảo: