Tải mẫu đề án thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Tải mẫu đề án thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập: 1. Tên cơ sở, địa chỉ, địa bàn hoạt động: ……2. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập cơ sở ....

TẢI MẪU ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÔNG LẬP

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ (NẾU CÓ)…
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
THÀNH LẬP CƠ SỞ TGXH…

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

…., ngày …. tháng …. năm 20 …

 

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP

(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị thành lập)………………

1. Tên cơ sở, địa chỉ, địa bàn hoạt động: ……………………………………………………….

2. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập cơ sở trợ giúp xã hội: ………………………….

3. Mục tiêu và phạm vi, tên gọi đối tượng phục vụ của cơ sở trợ giúp xã hội:……………………………………………………………………………………………………….

4. Loại hình cơ sở: ………………………………………………………………………………..

5. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: ………………………………………………….

6. Cơ cấu tổ chức bộ máy: ……………………………………………………………………….

7. Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động: …………………………………………………………

8. Phương án về nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm:……………………..

9. Kinh phí hoạt động (nguồn kinh phí đảm bảo, kinh phí xã hội hóa): ………………………

10. Trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để bảo đảm cho cơ sở trợ giúp xã hội hoạt động sau khi được thành lập ……………………………………………………………………

11. Phương án tổ chức và lộ trình triển khai hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội; quy mô, công suất quản lý trường hợp ………………………………………………

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu đề án thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu đề án thành lập cơ sở trợ giúp xã hội 

Liên kết tham khảo: