Tải mẫu biên bản tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính

Tải mẫu biên bản tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định 81/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Mẫu biên bản tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính theo mẫu số 06

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUALẬP BIÊN BẢN1
                    ——-

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                       —————

Số:…/BB-TTTVPT

                        2, ngày … tháng … năm …

 

       

 

BIÊN BẢN

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Quyết định số … ./QĐ-…. ngày … tháng … năm …….. do ……………………………… ký,3

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm ………., tại4……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm: (họ tên, chức vụ, đơn vị)………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Với sự chứng kiến của: (họ tên, địa chỉ, chức vụ, CMND số nếu có)5…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiến hành tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của: 6

Ông (Bà)/Tổ chức:…………………………………………………………………………………………………………

Ngày … tháng … năm sinh ………… Quốc tịch:…………………………………………………………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:……………………………………….

Cấp ngày: …………………………. Nơi cấp: …………………………………………………………………………

Tang vật, phương tiện bị tịch thu gồm7:………………………………………………………………………….

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm:………………………………………………………

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tịch thu thêm thứ gì khác.

Biên bản gồm ……… trang, được lập thành …….. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu 01 bản.

 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN

TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

             NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

                  (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

     HOẶC QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU

                   (Ký, đóng dấu)

              (Ghi rõ chức vụ, họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính:

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi tên Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không có chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp bị tạm giữ đã hết thời hạn thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

4 Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

5 Nếu người chứng kiến là đại diện chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ.

6 Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân vi phạm/tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, số Quyết định thành lập hoặc ĐKKD đối với tổ chức vi phạm.

7 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện bị tịch thu (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

>>> Tải mẫu biên bản tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính

Liên kết tham khảo: