Tải mẫu biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

Tải mẫu biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 81/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Tải mẫu biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 81/2013/NĐ-CP

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN1
——-

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                     —————

Số:…/BB-KPTVTĐV

                                 …2, ngày … tháng … năm …

 

BIÊN BẢN

Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

Thi hành Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính số ………/QĐ-KPTVTĐV ngày … tháng … năm ……………… do………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………. ………………. Đơn vị: ………………………………………………………… ký,

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm …………, tại3………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm: (họ tên, chức vụ, đơn vị)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Với sự chứng kiến của: (họ tên, địa chỉ, chức vụ, CMND số nếu có)4

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật là:5………………………………………………………………….

Chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải:6

Ông/Bà: …………………………………………………… Ngày/tháng/năm sinh:…………………………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND hoặc hộ chiếu: ………………………………… Cấp ngày:  …………………………………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………………….  

Phạm vi khám: 7………………………………………………………………………………………………………………

Những tang vật vi phạm hành chính bị phát hiện, gồm 8: ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến trình bày của chủ/người điều khiển phương tiện vận tải/đồ vật:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Việc khám kết thúc vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……

Biên bản gồm ………. trang, được lập thành …….. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, xem lại công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện vận tải 01 bản.

 

CHỦ HOẶC NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, ĐỒ VẬT
            (Ký, ghi rõ họ tên)

         NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
               (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN9
    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

        NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH KHÁM
            (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính:

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý; riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

4 Nếu người chứng kiến là đại điện chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ.

5 Ghi rõ loại phương tiện vận tải, đồ vật, số biển kiểm soát (đối với phương tiện).

6 Ghi rõ họ tên chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải.

7 Ghi rõ khám những bộ phận nào của phương tiện, đồ vật.

8 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện bị phát hiện (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

9 Trường hợp không có chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện phải có 2 người chứng kiến ký, ghi rõ họ tên.

>>> Tải mẫu biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

Liên kết tham khảo: