Tải mẫu biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội

Tải mẫu biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội: Thời gian (Ghi thời gian, ngày, tháng, năm) …Địa điểm ……Thành phần.....

TẢI MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Mẫu số 10

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội

xã/phường/thị trấn…………………….

  1. Thời gian (Ghi thời gian, ngày, tháng, năm) ………………………………
  2. Địa điểm ………………………………………………………………………
  3. Thành phần

3.1. Thành viên Hội đồng có mặt (Ghi họ tên, chức danh):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3.2. Thành viên Hội đồng vắng mặt (Ghi họ tên, chức danh):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3.3. Đại biểu dự khác (Nếu có):  ……………………………………………..

  1. Nội dung họp:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. Tóm tắt diễn biến buổi họp (Ghi tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. Kết luận của Hội đồng (Ghi cụ thể các trường hợp xét duyệt đủ điều kiện, không đủ điều kiện hưởng chính sách, lý do):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Hội nghị kết thúc hồi .. .  giờ . . . phút, ngày . . . tháng . . . năm ……Biên bản này được làm thành … bản, gửi kèm hồ sơ đối tượng… bản và lưu … bản.

 

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày ….. tháng ….. năm 20…

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu)

Bạn có thể tải mẫu biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu biên bản về họp hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội

Liên kết tham khảo: