Tải mẫu biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp

Tải mẫu biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp: Hôm nay, vào hồi... giờ... ngày ... tháng ... năm tại ……I. Thành phần làm việc gồm: 1. Người tiếp nhận tố cáo:

TẢI MẪU BIÊN BẢN GHI NỘI DUNG TỐ CÁO TRỰC TIẾP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ)

………..(1)……….
………(2)………

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

BIÊN BẢN GHI NỘI DUNG TỐ CÁO TRỰC TIẾP

Hôm nay, vào hồi… giờ… ngày … tháng … năm tại ……………………………………

I. Thành phần làm việc gồm:

1. Người tiếp nhận t cáo:

 Ông (bà) ……………………………………. chức vụ …………………………………

 Ông (bà) ……………………………………. chức vụ …………………………………

2. Người tố cáo (hoặc người đại diện cho những người tố cáo):

Ông (bà) ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ ……………………………………………. Số điện thoại liên hệ: ………………

Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp: ……………………… (3) ……………………

II. Nội dung tố cáo:

…………………………………… (4) ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

III. Thông tin, tài liệu, bằng chứng do người tố cáo cung cấp:

…………………………………… (5) ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

IV. Yêu cầu của người tố cáo:

…………………………………… (6……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Buổi làm việc kết thúc vào ….. giờ …. cùng ngày (hoặc ngày …/…/…..)

Người tố cáo đã đọc lại (hoặc được nghe đọc) biên bản và xác nhận.

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

Người tố cáo
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

Người tiếp nhận tố cáo
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

     >>> Tải mẫu biên bản ghi nội dung việc tố cáo trực tiếp

Hướng dẫn kê khai biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận t cáo.

(3) Nếu không có CMND/hộ chiếu thì ghi các thông tin theo giy tờ tùy thân.

(4) Ghrõ những nội dung tố cáo và những thông tin khác liên quan (nếu có).

(5) Đánh số thứ tự và ghi rõ tên thông tin, tài liệu, bằng chứng, số trang của từng tài liệu, tình trạng của thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(6) Yêu cầu của người tố cáo trong trường hợp người t cáo yêu cu được giữ bí mật thông tin, thông báo việc không thụ lý giải quyết t cáo, thông báo kết quả giải quyết t cáo…

Liên kết tham khảo: