Tải mẫu biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Tải mẫu biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 81/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Tải mẫu biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 81/2013/NĐ-CP

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUALẬP BIÊN BẢN1

                        ——-

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   —————

Số:…/BB-BGTGN

                                                    2, ngày … tháng … năm …

 

BIÊN BẢN

Bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-………. ngày … tháng … năm ………… do 3………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………… Đơn vị: ………………………………………………… ký,

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm …… tại4……………………………………………………………………

  1. Đại diện bên giao gồm:
  2. ………………………………. Chức vụ: ……………………………………. Đơn vị: ………………………………..
  3. ………………………………. Chức vụ: ……………………………………. Đơn vị: ………………………………..
  4. Đại diện bên nhận gồm:
  5. ………………………………. Chức vụ: …………………………………….. Đơn vị: ……………………………….
  6. ………………………………. Chức vụ: …………………………………….. Đơn vị: ……………………………….

Tiến hành bàn giao để tạm giữ đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức:……………………………………………………………………………………………………………

Ngày ….. tháng …… năm sinh …………… Quốc tịch:…………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND hoặc hộ chiếu: ………………. Cấp ngày: …………………………….. Nơi cấp: ……………………

Tình trạng của người bị tạm giữ5:…………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi …… giờ ……. ngày …… tháng …… năm ………

Biên bản được lập thành ……. bản; gồm ………. trang; có nội dung và có giá trị như nhau. Biên bản đã được đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại. Những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Đã giao cho …………………………………. 01 bản; 01 bản lưu hồ sơ.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)6:…………………………………………………………………………………………….

 

    ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

                                  ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

                             (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính:

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị của người đã ký Quyết định.

4 Ghi rõ địa điểm tiến hành bàn giao người bị tạm giữ.

5 Ghi lại tình trạng chung (tình trạng sức khỏe, đặc điểm hình dáng, quần áo, tài sản cá nhân,…) của người bị tạm giữ tại thời điểm bàn giao, tiếp nhận; trường hợp đã tạm giữ người trên tàu biển, tàu bay, tàu hỏa theo thủ tục hành chính thì ghi số hiệu của tàu biển, tàu bay, tàu hỏa đó và thời gian cập bến cảng, sân bay, nhà ga.

6 Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

>>> Tải mẫu biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Liên kết tham khảo: