Tải mẫu biên bản bàn giao hồ sơ giám sát cho đơn vị lưu trữ

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ giám sát cho đơn vị lưu trữ ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 05/2015/TT-TTCP, cụ thể như sau:

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ giám sát cho đơn vị lưu trữ ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 05/2015/TT-TTCP

(1)………………………….

(2)………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

                                            ………, ngày … tháng … năm……

 

BIÊN BẢN

Bàn giao hồ sơ giám sát cho đơn vị lưu trữ

Vào hồi ………giờ ……..ngày…/…../…….., tại……….(3), chúng tôi gồm:

1. Đại diện……………………………………………………………………………………………………………….. (2):

– Ông (bà)…………………………………………………… chức vụ……………………………………………………

2. Đại diện……………………………………………………………………………………………………………….. (4):

– Ông (bà)………………………………………………….. chức vụ……………………………………………………

Đã bàn giao hồ sơ giám sát về …………………….(5) cho ……………………..(4) để lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ có …………………. trang (có mục lục hồ sơ kèm theo).

Việc giao nhận hồ sơ hoàn thành hồi ……. giờ …….. ngày ……./……./…….

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

Đại diện bên giao

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện bên nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản bàn giao hồ sơ giám sát cho đơn vị lưu trữ:

(1) Tên cơ quan tiến hành giám sát

(2) Tên Tổ giám sát hoặc cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người giám sát.

(3) Địa điểm bàn giao hồ sơ.

(4) Tên đơn vị có nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ.

(5) Tên cuộc thanh tra.

>>> Tải mẫu biên bản bàn giao hồ sơ giám sát cho đơn vị lưu trữ

Liên kết tham khảo: