Tải Mẫu báo cáo thanh lý tài sản khi giải thể công ty

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp ... Đây là mẫu để doanh nghiệp tham khảo...biểu mẫu báo cáo thanh lý tài sản..

1. Báo cáo thanh lý tài sản khi doanh nghiệp/ công ty giải thể được hiểu như thế nào?

     Báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp là việc doanh nghiệp cần thực hiện thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp mình thì mới được giải thể theo đúng với sự quy định của pháp luật và để thanh toán hết các khoản nợ đó thì doanh nghiệp cần thực hiện việc báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

     Bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thanh lý tài sản khi giải thể công ty dưới đây:

2. Mẫu báo cáo thanh lý tài sản khi giải thể công ty

TÊN CÔNG TY

—————–

Số:…../BCTLTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—————-

                   Hà Nội, ngày……tháng… năm…..

BÁO CÁO THANH LÝ TÀI SẢN

Kính gửi:      Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương………………

Tên doanh nghiệp:………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ……………………………

Trụ sở chính: ………………………………………

            Căn cứ Quyết định số …../QĐ ngày ….. tháng …… năm…… của Đại Hội Đồng Cổ Đông/Chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/thành viên công ty hợp danh về việc giải thể Công ty.

           Căn cứ điều lệ công ty…………………..

Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/chủ sở hữu công ty/thành viên hợp danh đã tiến hành thanh lý tài sản và báo cáo thanh lý tài sản của Công ty như sau:

STT

Loại tài sản

Số lượng

Giá trị còn lại (đồng)

Lý do

1

Tài sản

……

……

 

2

Tiền mặt

……

……

 

TỔNG CỘNG

……

…….

 

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của báo cáo và chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khác sau khi giải thể (nếu có).

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận hồ sơ giải thể của doanh nghiệp theo quy định.

Trân trọng!

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

 

 

Báo cáo thanh lý tài sản

>>> Bạn có thể tải mẫu báo cáo thanh lý tài sản: Tại đây

     Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu báo cáo thanh lý tài sản khi giải thể công ty như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu báo cáo thanh lý tài sản khi giải thể công ty hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung