Tải mẫu báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư

Mẫu báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư là mẫu số 04 Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV của Ban thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam

MẪU BÁO CÁO QUÁ TRÌNH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Mẫu báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư là mẫu số 04 Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV của Ban thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc ban hành các biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư và gia nhập Đoàn Luật sư. Các biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư ban hành kèm theo Quyết định này thay thế các biểu mẫu ban hành kèm theo công văn số 246/LĐLSVN ngày 23/10/2014 của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam hướng dẫn thực hiện thông tư số 19/2013/TT-BTP về tập sự hành nghề luật sư và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM ĐOÀN LUẬT SƯ………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …… tháng …… năm ………

BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 

Kính gửi: Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư ……………………………………….

Họ tên người tập sự:……………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………Nơi sinh: ……………… ………………………………………………

Chứng minh thư nhân dân số:……………………….cấp ngày……………….tại Công an……………….

Được công nhận tập sự theo Quyết định số:……………ngày…………của Đoàn Luật sư………….

Thời gian tập sư: Từ ngày: ………………………. đến hết ngày: ……………………………………..

Tập sự tại Tổ chức hành nghề luật sư:………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………..

Luật sư hướng dẫn:………………………Thẻ luật sư số:……………do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày………………….

Báo cáo nội dung quá trình tập sự hành nghề luật sư như sau:

 1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự (quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư số 19/2013/TT-BTP).
 2. Số lượng, nội dung, thời gian và địa điểm thực hiện vụ, việc được phân công tham gia (trong đó nêu rõ về cơ sở pháp lý, cách thức giải quyết vụ, việc và kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư thu nhận được từ quá trình tham gia giải quyết vụ, việc)
 3. Tự nhận xét về tư cách đạo đức, việc chấp hành pháp luật về tập sự hành nghề luật sư
 4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự và đề xuất, kiến nghị.

Trên đây là Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư mà bản thân tôi đã thực hiện trong thời gian qua và đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư ……………………………… xem xét, đánh giá, xác nhận cho tôi đã hoàn thành thời gian tập sự và đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư.

 

 

 

Người tập sự hành nghề luật sư

(ký, ghi rõ họ tên)

 

PHẦN NHẬN XÉT CỦA LUẬT SƯ HƯỚNG DẪN

(Ghi rõ xác nhận tính chính xác về vụ, việc người tập sự đã tham gia, nhận xét quá trình tập sự trong đó nêu rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn,kỷ năng hành nghề, ý thức chấp hành kỷ luật, việc thực hiện quy chế tập sự hành nghề luật sư)

————————–

Tôi, Luật sư ………….………. là luật sư hướng dẫn cho Người tập sự hành nghề luật sư: …………….., nhận xét quá trình tập sự của Người tập sự…………………………từ ngày …………………………….đến ngày ……………………. như sau:

 1. Về năng lực chuyên môn:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Về tư cách đạo đức:

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Kết luận:

Căn cứ các quy định pháp luật về tập sự hành nghề luật sư, tôi nhận xét Người tập sự……….……………… đã hoàn thành thời gian, nghĩa vụ tập sự hành nghề luật sư và đề nghị cho Người tập sự ………………………………………tham dự kiểm tra kết quả hành nghề luật sư.

                                                                                       ………….., ngày …… tháng …… năm ……

 

 

 

 

Luật sư hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

………………….

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 

 1. Về quá trình hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư của Luật sư hướng dẫn

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Về quá trình tập sự hành nghề luật sư của Người tập sự hành nghề luật sư

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                    ……………., ngày… tháng… năm 20…

                                                                                                   Trưởng Tổ chức hành nghề luật sư

 

                                                                                                                 ………………………………….

 

ĐÁNH GIÁ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

 1. Về tư cách đạo đức:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Về ý thức tuân thủ pháp luật:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Đoàn Luật sư …………….xác nhận Người tập sự ……………………………đã hoàn thành thời gian, nghĩa vụ tập sự hành nghề luật sư và đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

                                                                                                      Ngày……..tháng…….năm 201……

                                                                                                           ĐOÀN LUẬT SƯ

                                                                                                              CHỦ NHIỆM

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải đầy đủ mẫu báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư theo đường link dưới đây:

>>> Mẫu báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về mẫu báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Hồng Hạnh